Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helen Oy

HEL 2021-005988
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 84 §

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Investoinnit hiilineutraaliin energiantuotantoon alkavat näkyä kasvaneina investointimäärinä. Parhaillaan rakennetaan Vuosaareen uutta biolämpölaitosta, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020. Mustikkamaan vanhoja öljyluolia kunnostetaan ainutlaatuisiksi luolalämpövarastoiksi. Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitosta laajennetaan uusilla kuudennella ja seitsemännellä lämpöpumpulla. Myös laitoksen lämmöntalteenottoa tehostetaan.

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan edellisvuotta selvästi matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu.

Energiasektori on tällä hetkellä teknologia- ja markkinamurroksessa ja kaupunki on käynnistänyt tiekarttatyön Helsingin hiilineutraaliin lämmityskokonaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa edistyksellinen ja hiilineutraali lämmityskokonaisuus, joka huomioi eri toimijat ja mahdollistaa innovoinnin. Lisäksi kaupungin intressi on varmistaa, että kaupunkiorganisaation eri toiminnot sekä Helen pystyvät etenemään muutoksessa ilmaston ja talouden kannalta mahdollisimman optimaalisella tavalla, ja myös hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet parhaalla tavalla.

Helsinki Energy Challenge -kilpailu osoitti, että lämmityskokonaisuuteen liittyy monitahoisia haasteita, jolloin kaupungin rooli korostuu. Edessä on systeeminen muutos, mikä vaatii kaupungilta uudenlaista otetta ja ymmärrystä asiakokonaisuuteen ja laajemmin energiakysymyksiin sekä organisaatio- ja toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä. Keväällä 2021 käynnistetyn tiekarttatyön ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan parhaaseen asiantuntemukseen perustuva tietopohja ja kokonaisnäkemys energiamurroksesta ja sen ajureista sekä niiden vaikutuksesta Helsingin lämmityskokonaisuuteen. Työhön osallistuvat tiiviisti kaupungin ja Helenin edustajia sekä ulkopuolisia energia-alan asiantuntijoita. Toisessa vaiheessa ryhdytään rakentamaan, tietopohjaan perustuen, tiekarttaa muutoksen aikaansaamiseksi. Tiekartta ja sen avulla tunnistetut toimenpiteet tulevat todennäköisesti jalkautumaan kaupunkiorganisaatioon eri tasoisina toimina. Työn valmistelusta vastaa kaupunginkanslian strategiaosastolle palkattu energia-alan asiantuntija ja työtä ohjaa kaupungin avainhenkilöistä muodostettu ohjausryhmä.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2021 vähintään 50 milj. euroa.
2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 3,5 %.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.