Vuokraus, vuokrasopimuksen irtisanominen, maa-alue, Hakaniemi, Halkolaiturin Veneilijät ry

HEL 2021-006028
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 78 §

Pohjoisrannan venesataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti irtisanoa Kruunuhaan kaupunginosasta Halkolaiturin Veneilijät ry:lle (y-tunnus 3038044-6) vuokratun 362 neliömetrin suuruisen alueen maanvuokrasopimuksen (HEL 2012-016641). Vuokra-alue sijaitsee Pohjoisrannan venesatamassa.

Vuokraoikeus päättyy kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun vuokralainen on saanut tämän päätöksen tiedoksi.

Vuokra-alue on vuokrasopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti tyhjennettävä, rakennelmat poistettava sekä alue saatettava kaupungin hyväksymään kuntoon vuokra-ajan päättymiseen mennessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta on päätöksellä 5.3.2013, § 57 vuokrannut Pohjoisrannassa Siltavuorensalmen puolella sijaitsevan maa-alueen Halkolaiturin Veneilijät ry:lle. Venekerho on käyttänyt maa-aluetta autojen pysäköintialueena. Solmitun vuokrasopimuksen mukaan: ”Vuokra-aika alkaa 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin kauintaan 31.12.2022 saakka.”

Helsingin kaupunki on päättänyt irtisanoa kyseisen maanvuokrasopimuksen venekerhon kanssa, sillä Kruunusillat-allianssi tarvitsee maa-alueen Hakaniemen uuden sillan rakentamista varten. Hakaniemen uuden sillan rakentamisen valmistelevat rakennustyöt ovat jo alkaneet ja kyseistä maa-aluetta tarvitaan myöhemmin tänä vuonna. Vuokratun maa-alueen lähellä sijainneet venekerhon laiturit sijoitetaan ennen kesää rakentamisen aikaisiin väistösatamiin Mustikkamaalle sekä Sörnäisten rantatien varteen.

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi sekä hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Näin ollen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toimivaltainen päättämään maa-alueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi