Tutkimuslupa, Lähisuhdeväkivallan erikoistumiskoulutus katusovittelijoille

HEL 2021-006050
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä opinnäytetyölle: Lähisuhdeväkivallan sovittelun erikoistumiskoulutus katusovittelijoille

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** opinnäytetyölle ”Lähisuhdeväkivallan sovittelun erikoistumiskoulutus katusovittelijoille” päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee havaintomateriaalia ja opiskelijoille lähetettävän anonyymin kyselylomakkeen tekemistä Helsingin kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikön sovittelutoiminnassa järjestettävään koulutukseen liittyen. Kyselylomakkeen käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen tutkielman yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilönä on sovittelutoiminnan päällikkö. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida ja kirjata katusovittelijoille kohdennetun lähisuhdeväkivallan erikoistumiskoulutuksen rakentumista suunnitteluvaiheesta koulutuksen loppuun asti. Koulutuksen lopuksi kerätään anonyymi kirjallinen palaute kyselylomakkeella. Opinnäytetyö on laadullinen toimintatutkimus.

Alustavat tutkimuskysymykset ovat:

- Mitä koulutusrungon tulisi sisältää?

- Voitaisiinko lähisuhdeväkivallan sovittelun ammattisovittelijakoulutusta jatkaa tulevaisuudessa pilottikoulutuksen koulutusprosessisin rungolla?

Kaikilla koulutettavilla on joko väkivaltatyön tai ammattikasvattajan tausta sekä katusovittelijan pätevyys ja heillä on vahva osaaminen alaikäisten rikos- ja riita-asioiden sovittelusta. Koulutus suunnitellaan yhdessä THL:n sovittelun vastuuhenkilöiden, Helsingin sovittelutoiminnan sekä koulutettavien kanssa ja toteutetaan huomioiden koulutettavien aiempi osaaminen. Suunnitteluprosessi käydään restoratiivisen dialogin kautta. Tarkoituksena on lähisuhdeväkivallan sovittelun laadun parantaminen ja uhrin edun ja oikeusturvan lisääminen kouluttamalla ammattilaisia vapaaehtoissovittelun rinnalle.

Tutkimushanke on monimenetelmällinen ja yhdistää useita erilaisia aineistoja. Tämä tutkimuslupa kohdistuu tutkimusaineiston keruuseen Helsingin kaupunginkanslian sovittelutoiminnassa. Havaintomateriaalin ja kyselylomakkeella saadun tiedon avulla tutkielmassa pyritään tunnistamaan väkivalta- ja kasvatustyön ammattilaisten koulutussisältöjen tarvetta ja laajuutta. Tutkimustulokset tuottavat uutta tietoa lähisuhdeväkivallan sovitteluun.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia. Hakija mainitsee hakemuksessaan, että aineisto ei tule sisältämään henkilötietoja. Koska hakemuksen liitteenä ei ollut vielä tulevaa kyselylomaketta tms. kaikkia käytettäviä menetelmiä ei ole määritelty tarkasti, tässä vaiheessa jäi vielä epäselväksi, kysytäänkö tai tallennetaanko tutkimukseen osallistuvilta jossakin tutkimuksen vaiheessa henkilötietoja. Mikäli aineisto tulee sisältämään henkilötietoja, Helsingin kaupunki ei salli henkilötietoja sisältävän aineiston tallentamista pilvipalveluihin (kuten OneDrive).

- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

- Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

- Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätös tullut nähtäväksi 26.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.