Yhtiökokoukset vuonna 2021, Palmia Oy

HEL 2021-006103
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 158 §

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kasvatustieteiden maisteri Sirkka Susanna Nikula yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelutoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan ehdotus

Palmia Oy:lle päätettiin osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä perustaa 1.9.2021 pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2021 pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sekä kaupunginvaltuutetut Elisa Gebhard, Titta Hiltunen ja Tuomas Rantanen.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiölle vahvistetussa kaupungin omistajastrategiassa määritellyissä asioissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50 muun muassa, että Palmia Oy:n hallituksen kokoa kasvatetaan kuuteen, ja lisätään yksi kaupunkikonsernin ulkopuolinen jäsen.

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti liitteen mukaisesti ehdottaa konsernijaostolle, että yhtiön hallitukseen nimetään uudeksi jäseneksi osaamisensa ja kokemuksensa perusteella kasvatustieteiden maisteri Sirkka Susanna Nikula. Nikula on henkilöstöjohtamisen ammattilainen, joka omaa vankkaa kokemusta myös hallitustyöskentelystä. Hän on toiminut henkilöstöjohtamisen tehtävissä yli 15 vuotta, muun muassa SOK:n henkilöstöjohtajana.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan Nikula tuo Palmia Oy:n hallitukseen erityisesti omistajastrategiassa määriteltyihin hallituksen kollektiivisiin osaamisvaatimuksiin sisältyvää henkilöstöasioiden sekä osaamisen kehittämisen kokemusta, samoin hänellä on laaja kokemus työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Nikulan nimeäminen tehdään viipymättä joko Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä ilman yhtiökokousta tai ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksenä.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi