Valtuustoaloite, transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla

HEL 2021-006115
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 852 §

V 24.11.2021, Valtuutettu Fatim Diarran aloite transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioimiseksi liputtamalla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuudet liputtaa translipulla 31. maaliskuuta vietettävänä transihmisten näkyvyyden juhlapäivänä.

Juhlapäivä kiinnittää huomiota transihmisten saavutuksiin, arkeen ja ihmisoikeuksiin. Teemapäivää on vietetty vuodesta 2009.

Helsingin kaupunki noudattaa sisäministeriön antamia liputukseen liittyviä ohjeita, määräyksiä ja suosituksia. Liputuksesta Helsingin kaupungilla on annettu pormestarin päätöksellä (19.1.2021, § 9) erilliset ohjeet.

Kaupunki liputtaa Helsinki Pride-viikon yhteydessä kaupungintalon edustan lippurivissä. Vuosittainen Pride-liputus toteutetaan kaupungintalon lisäksi useissa Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kiinteistöissä, kuten kirjastoissa, kulttuuritaloissa ja liikuntapaikoilla.

Vuonna 2020 kaupunki otti ensimmäisenä julkisena tahona Suomessa näkyvästi käyttöön progressiivisen Pride-lipun ja käyttää sitä myös jatkossa Pride-tapahtuman yhteydessä. Progressiivisen Pride-lipun käytöllä Helsinki huomioi sateenkaarivähemmistön sisällä olevat vähemmistöt, erityisesti rodullistetut sateenkaari-ihmiset ja transihmiset, ja viestii näin sitoutumistaan kaikkien helsinkiläisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Kaupunki saa säännöllisesti toiveita erilaisten merkkipäivien huomioimisesta erityisliputuksella. Jotta liputuksen erityisluonne säilyisi ja jotta kaupunki kohtelisi ehdotusten tekijöitä tasapuolisesti, ei eritysliputusten määrää ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi lisätä.

Edellä esitettyyn viitaten erilliselle transihmisten näkyvyyden juhlapäivän liputukselle ei ole perusteita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 805

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi