Valtuustoaloite, loppu Israelin miehityksen tukemiselle

HEL 2021-006118
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 817 §

V 24.11.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Minja Koskela:
Esitys palautetaan valmisteluun. Valmistelussa selvitetään tarvittaessa ulkopuolisia lakiasiantuntijoita kuullen, miten yrityksen osallisuus kansainvälisen oikeuden vakaviin rikkomuksiin — tässä tapauksessa osallisuus siirtokuntatoimintaan — suhteutuu palveluntarjoajaa koskeviin EU-direktiiveihin (kuten 2004/18/EY) eli voiko yrityksen sulkea ulos tarjouskilpailusta direktiivien perusteella. Lisäksi selvitetään, voiko aloitteessa mainitun perusteen eli siirtokuntatoiminnan sisällyttää Helsingin kaupungin ehdollisiin irtisanomislausekkeisiin.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 7 – 8.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Esitys palautetaan valmisteluun. Valmistelussa selvitetään tarvittaessa ulkopuolisia lakiasiantuntijoita kuullen, miten yrityksen osallisuus kansainvälisen oikeuden vakaviin rikkomuksiin — tässä tapauksessa osallisuus siirtokuntatoimintaan — suhteutuu palveluntarjoajaa koskeviin EU-direktiiveihin (kuten 2004/18/EY) eli voiko yrityksen sulkea ulos tarjouskilpailusta direktiivien perusteella. Lisäksi selvitetään, voiko aloitteessa mainitun perusteen eli siirtokuntatoiminnan sisällyttää Helsingin kaupungin ehdollisiin irtisanomislausekkeisiin.

Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki sitoutuu jatkossa olemaan solmimatta sopimuksia minkään yrityksen kanssa, joka hyötyy palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä. Valtuutetut esittävät lisäksi, että kaupunki selvittää, tekeekö se tällä hetkellä yhteistyötä miehityksestä hyötyvien osapuolten kanssa ja tarvittaessa irtisanoo kyseiset sopimukset.

Sopimustoimittajien valinta hankintalain mukaan

Helsingin kaupunki tekee hankintasopimuksia hankintalain mukaisesti. Hankintasopimukset tehdään joko tarjouskilpailutuksen päätteeksi tai hankintalaissa tarkasti rajoitettujen säännösten mukaisesti ilman kilpailuttamista suorahankintana. Jos hankinnan arvo alittaa hankintalaissa säädetyt kynnysarvot, tehdään hankintasopimukset Helsingin kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti.

Hankintojen kilpailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien poissulkemisperusteita ja soveltuvuutta eli kelpoisuutta toteuttaa hankinta. Arviointi tehdään soveltamalla hankintalain pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita sekä tarjouspyynnössä edellytettyjä tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Aloitteessa mainittu peruste, eli hyötyminen palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä, ei sisälly poissulkemisperusteena hankintalakiin.

Hankintalain 98 §:n ja kaupunkikonsernin hankintastrategian pohjalta Helsingin kaupungin kilpailutuksissa käytetään usein sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökohtia. Tällöin hankintojen tarjoajia koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa vaaditaan tarjoajaa esimerkiksi selvittämään tai vähintäänkin vakuuttamaan, että se ja sen alihankkijat noudattavat YK:n lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja ILO:n kahdeksaa keskeistä työelämää koskevaa yleissopimusta. Jos tätä on hankinnassa vaadittu, hankintayksikkö tarkastaa, että tarjoaja täyttää vaatimuksen tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Jos vaatimus ei täyty, suljetaan tarjoaja kilpailutuksesta.

Aloitteessa mainittu peruste ei sisälly edellä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin. Sen tarkistaminen, koskeeko aloitteessa mainittu peruste jotakin kilpailutukseen osallistuvaa yritystä, voidaan myös arvioida suhteellisen vaikeaksi.

Valtuustoaloite sivuaa vahvasti yritysvastuuta ja yritysten vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta liiketoiminnassa ja toimitusketjuissa. Keskeisimpiä työkaluja tässä ovat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGPs) sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisia yrityksiä varten.

Sopimusten mahdollinen irtisanominen

Hankintasopimukset voidaan irtisanoa pääsääntöisesti sopimuksessa sovitun irtisanomisehdon mukaisesti. Ehdollista irtisanomislauseketta voidaan soveltaa, kun ehdossa ilmoitettu tapahtuma tai lisäedellytys vallitsee. Aloitteessa mainittu peruste ei sisälly Helsingin kaupungin ehdollisiin irtisanomislausekkeisiin, eikä kaupunki näin ollen voisi irtisanoa nykyisiä sopimuksiaan kyseisen perusteen nojalla.

Hankintalaissa säädetään hankintasopimuksen irtisanomisesta erityistilanteissa. Hankintasopimuksissa käytetään lisäksi yleisesti liitteenä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE). Aloitteessa mainittu peruste ei sisälly hankintalain 137 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin tai julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE) mukaisiin sopimuksen purkamisperusteisiin.

Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei aloitteessa esitetyille toimenpiteille ole oikeudellisia edellytyksiä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 768

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi