Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittely

HEL 2021-006127
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 498 §

Lausunto tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittelystä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittelystä seuraavan lausunnon:

Tilivelvollisten määrittelyssä on esitetty luettelo tilivelvollisista, käyty läpi eri vaihtoehtoja sen hyväksymiselle ja esitetty luettelon ylläpidon vastuuttamista tarkastusvirastolle. Luettelon hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisten luettelon perustana ovat hallintosäännössä nimetyt johtavat viranhaltijat. Luettelon täydentämisessä on hyödynnetty kaupunginkanslian, toimialojen, pelastuslaitoksen ja liikelaitosten johdon asiantuntemusta oman organisaationsa tehtäväkokonaisuuksista, joten luettelo on sisältämiensä nimikkeiden osalta kattava ja tarkoituksenmukainen.

Tilivelvollisten luettelon hyväksymisessä valtuuston erillispäätöksen vaihtoehtoina on esitetty luettelon sisällyttämistä talousarvioon ja tilinpäätökseen. Luettelon esittämistä talousarviossa puoltaisi se, että valtuuston hyväksymässä talousarviossa asetetaan muun muassa kaupungin johtavien viranhaltijoiden johtamille hallinnollisille kokonaisuuksille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä vastuu talousarvion noudattamisesta. Tilivelvollisten ja muiden kannalta on selkeää, jos he tietävät jo talousarviovuoden alussa, keitä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä annettava vastuuvapauslausuma koskee.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisten luettelon hyväksyminen vuosittain erillisenä päätösasiana kaupunginvaltuustossa ei ole välttämätöntä. Tilivelvollisten luettelon hyväksyminen esitetyn mukaisesti osana talousarviota ja tilinpäätöstä on joustava toimintatapa ja varmistaa luettelon päivittymisen ajantasaiseksi kullekin talousarviovuodelle. Luettelon esittäminen osana tilinpäätöstä on myös kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaista. Koska valtuuston tulee päättää asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta, talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksyminen eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä päätöksiä luettelon hyväksymiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisuusluettelon ylläpidon osoittaminen tarkastusvirastolle, joka valmistelee siihen tehtävät merkittävät päivitykset tarkastuslautakunnan päätettäväksi siten, että ajantasainen tieto voidaan toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion laatimista varten, on tarkoituksenmukaista. Luettelon päivittämisessä on mahdollista hyödyntää hallintosäännön määräyksiin tehtyjä muutoksia sekä sidonnaisuusilmoitusten valvonnan kautta tarkastusvirastolle kertyvää tietoa toimielinten esittelijöistä. Tarkastusvirasto voi tarvittaessa lisäksi tehdä keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille tietopyyntöjä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta 30.6.2021 mennessä lausuntoa Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittelystä.

Tilivelvolliset on määritelty yleisellä tasolla kuntalaissa. Lain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toimielimen jäsenen ja viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja että siihen voidaan kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa muistutus. Valtuusto päättää tilivelvolliselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Kunnan toimielimet on määritelty kuntalain 30 §:ssä ja Helsingin osalta tarkemmin kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 2 luvussa. Kuntalaissa ei ole määritelty, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita, mutta kuntalain kommentaarin mukaan johtavana viranhaltijana voidaan pitää toimielimen esittelijää ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavaa henkilöä hänen toimiessaan toimielimen alaisena.

Helsingin kaupungissa johtavat viranhaltijat ja toimielinten esittelijät on pääsääntöisesti määritelty hallintosäännössä. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tilivelvollisten tarkempi määrittely, tilivelvollisten luettelon hyväksyminen, kuuluu kuntalain kommentaarin mukaan valtuustolle, joka päättää asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Hyväksymistavasta ei ole selventävää ohjeistusta, mutta kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on ohjeistanut esittämään tilivelvolliset toimielimet sekä tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat tilinpäätöksessä. Helsingin kohdalla tämä tarkoittaisi sitä, että tilinpäätöksen kohdassa ”Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset” esitettäisiin tilivelvollisten määrittelyä käsittelevä teksti ja luettelo tilivelvollisista.

Valmistelussa on laadittu luettelo tilivelvollisista, käyty läpi eri vaihtoehtoja sen hyväksymiselle sekä esitetty sen ylläpidosta huolehtimista tarkastusviraston tehtäväksi.

Kaupungin kaikkien työntekijöiden on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Vaikka kaupungin tilivelvolliset olisikin määritelty, kaupungin tilintarkastaja voi kuntalain 125 §:n perusteella tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin määritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä. Tilivelvollisten määrittely ei siten estä kohdistamasta vahingonkorvausvaatimusta tai syytettä muuhunkin henkilöön kuin tilivelvolliseen. Toimielinten varajäseniin ja johtavien viranhaltijoiden sijaisiin sovelletaan samoja säännöksiä heidän toimiessaan tehtävässä.

Tilivelvollisten määrittely on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tilivelvollisten määrittelystä olisi annettava päätösehdotuksen mukainen lausunto.

Sulje

Tarkastuslautakunta 01.06.2021 § 54

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan kaupungin tilivelvollisten määrittelyn.

Lisäksi lautakunta päätti pyytää kaupunginhallitusta ja kaupungin tilintarkastajaa antamaan 30.6.2021 mennessä lausunnon tilivelvollisten määrittelystä.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: +358931043126

timo.terava@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi