Sääntömuutokset ja lakkauttamiset, eräät rahastot ja lahjoitusrahastot

HEL 2021-006178
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 460 §

V 23.6.2021 Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 1.7.2021 lukien:

A) muuttaa

- kaupungin asuntotuotantorahaston, vakuutusrahaston sekä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjä liitteessä 1 esitetyn mukaisiksi. Muutoksen jälkeen kaikki asuntotuotantorahaston korkotukikoriin liittyvät kaupungin yksittäisiin Asoy Helsingin Harmajankadun osakeomistuksiin liittyvät maksut hoidetaan osana kaupunkiympäristön toimialan taloutta.

- F.J. Beckerin rahasto -nimisen lahjoitusrahaston ja Varatuomari F.R. Thuringin lahjoitus Suurta ja Pientä Satamasaarta varten -nimisen lahjoitusrahaston sääntöjä liitteessä 2 esitetyn mukaisiksi sekä

B) lakkauttaa

- Emmy och David Skogmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston

- Helsingin kaupunginkirjaston Bill & Melinda Gatesin lahjoitusrahaston

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungilla on 42 kirjanpidollista rahastoa, joista 35 on lahjoitusrahastoja. Rahastojen sääntöihin tehtiin teknisiä muutoksia 17.5.2017 (Kvsto § 240) kaupungin siirtyessä uuteen johtamisjärjestelmään 1.6.2017 lukien, sekä eräitä lisätarkistuksia 13.6.2018 (Kvsto § 175). Muutoksen kohteina olivat mm. rahastojen varojen käyttöä koskevat päätösvaltuudet, jotka tuli muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.

Kaupungin hallintosääntöä on myös päivitetty organisaatiouudistusten ja muiden toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Edellinen päivitys on tehty 5.5.2021 (Kvsto § 98). Hallintosääntö sisältää rahastoja käsitteleviä kohtia. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:ään on kirjattu kaupunginhallituksen toimivallasta seuraavasti: "Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kirjanpidollisten rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja varojen muusta käytöstä."

Tällä päätöksellä:

1) poistetaan/tarkistetaan päällekkäisyyksien välttämiseksi rahastojen säännöistä kohdat, jotka sisältyvät kaupungin hallintosääntöön (urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, vakuutusrahasto). Lisäksi korjataan taloushallintopalveluliikelaitoksen kirjoitusasu vastaamaan nykyisin käytettävää muotoa.

Peruste: hallintosäännön 8. luvun 1 §:n mukaisesti antolainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus, mikä koskee myös urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettäviä lainoja. Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaisesti vakuutusasioiden hoito kuuluu rahoitusjohtajan vastuulle, minkä jatkossa katsotaan sisältävän myös vakuutusrahastokorvauksia koskevan päätöksenteon.

2) lakkautetaan asuntotuotantorahaston sääntöjä muuttamalla korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitamiseen aiemmin tarvittu rahastokori.

Peruste: korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitoon aiemmin tarvittu rahastokori on käynyt tarpeettomaksi, kun rahastoon kytketyt korkotukiyhtiöt on olennaisin osin fuusioitu Kiinteistö Oy Auroranlinnaan. Jäljelle jääneiden yksittäisten Asoy Helsingin Harmajankadun asunto-osakkeiden hoitaminen rahaston kautta ei ole enää tarkoituksenmukaista. Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt ao. rahastokorin lakkauttamista. Korin lakkauttamiseen liittyvä tekninen rahastointitarve huomioidaan vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan päätöksenteon yhteydessä.

3) päivitetään F.J. von Beckerin rahaston sekä Varatuomari F.R. Thuringin lahjoitus Suurta ja Pientä Satamasaarta varten -nimisen lahjoitusrahaston säännöt muuttamalla varojen käytöstä päättävän tahon vastaamaan toiminnan nykyistä organisointia.

Peruste: F.J. von Beckerin rahaston sääntöjen 4 § mukaisesti rahaston tuottoja voidaan maksaa kaupunginhallituksen määräämälle yhteisölle, joka järjestää opetusta näkövammaisille. Näkövammaisten palvelut kuuluvat kaupungin sisäisessä työnjaossa sosiaali- ja terveystoimialalle, jolloin valtuudet päättää yhteisöstä jolle rahaston tuotto osoitetaan olisi kaupunkiorganisaatiossa luontevaa kuulua sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaupunginhallituksen asemesta. Satamasaarten ylläpidosta vastaa nykyisin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sijaan kaupunkiympäristön toimiala.

4) lakkautetaan Emmy och David Skogsmans minnesfond -niminen lahjoitusrahasto sekä Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Gatesin lahjoitusrahasto.

Peruste: Bill ja Melinda Gatesin säätiön kaupunginkirjastolle lahjoittamia varoja varten perustetun lahjoitusrahaston varat on käytetty loppuun.

Emmy och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston osalta rahaston edunsaajalla, Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr:llä, ei enää ole ruotsinkielistä lastenkotitoimintaa. Pelastusarmeija on anonut jäljellä olevan rahastopääoman käytettäväksi kerralla rahaston ruotsinkieliseen partiotoimintaan. Oikeuspalveluiden arvion mukaan, ottaen huomioon rahaston pääoman määrä, kaupungin aikaisempi linja rahastojen lakkautuksissa sekä yhteiskunnan muutokset sitten testamentin laatimisajankohdan (v. 1929), rahaston lakkauttaminen ja sen varojen tilittäminen Suomen Pelastusarmeijan säätiölle kaupunginvaltuuston päätöksellä on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto varojen käytölle myös testamenttimääräykset huomioon ottaen.

Sääntötyöryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia, että kaupungin sääntökokonaisuus on lainsäädännön edellytysten mukainen, ymmärrettävä ja selkeä, on arvioinut esityksen sisällön 27.5.2021, ja puoltaa osaltaan esitettyjä muutoksia.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetut muutokset, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan

- kaupunkiympäristön toimialaa sekä taloushallintopalveluliikelaitosta huolehtimaan asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

- kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan Emmy och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston sekä Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Gatesin lahjoitusrahaston lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Sulje

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 427

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 31036321

tuomo.makinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.