Vuokraus, tilavuokra, Vanha Helsingintie 5, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-006318
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Vuokraus, tilavuokra, Vanha Helsingintie 5, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Vanha Helsingintie 5 sijaitsevan 710 m² suuruisen liikuntatilan vuokrauksesta Sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 14 618, 90 €/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/ m²/kk.

Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.6.2021, irtisanomisaika on molemmin puolin 1 kk.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialalle haettiin tiloja koronarokotusten joukkorokotuspisteiksi Jätkäsaaren lisäksi idästä, koillisesta, pohjoisesta sekä lännestä. Pohjoisen alueen joukkorokotuspisteeksi soveltuva rokotustila löytyi Malmin Ammattiopiston opetustiloista, jotka on otettu sellaisenaan pikaisella aikataululla käyttöön vuoden alussa. Nykyiset tilat eivät riitä palvelun tuottamiseen, vaan tarve rokotusaseman lisätilalle on suuri.

Pohjoisen joukkorokotuspisteen lisätilaksi esitetään vuokrattavaksi Vanha Helsingintie 5:ssä (käyntiosoite Latokartanontie 16,00700 ) sijaitsevaa liikuntasalia, joka on yhteensä 710 m² kokoinen ja soveltuu erinomaisesti toiminnan käyttöön. Lisätilat sijaitsevat samassa rakennuksessa kuin jo vuoden alussa avattu rokotusasema. Tiloissa ei suoriteta remonttia, vaan se soveltuu toiminnan käyttöön nykyisessä kunnossa.

Kokonaisvuokra toimistotiloista on 20,59 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokrasopimuksen 5 vuoden pääomitettu vuokra on 612 032 euroa (alv 0 %).

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö