Yhteistyösopimus, Yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelu 2022, Suomen Urheiluliitto ry

HEL 2021-006348
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Yhteistyösopimus, Yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelu 2022, Suomen Urheiluliitto ry

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun, kaupunginkanslian viestintäosaston ja Suomen Urheiluliitto ry:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä elo-syyskuun vaihteessa 2022 järjestettävää yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelua.

Yhteistyön arvolisäveroton kokonaisarvo on 110 000 euroa (+alv), josta viestintäosaston osuus on 40 000 euroa (+alv) sekä ulkomainospintoja, joiden laskennallinen arvo on 20 000 euroa. Viestintäosaston osuus maksetaan vuonna 2022 talousarvion kohdalta 1 40 01, viestintäosaston brändiyksikölle osoitetusta määrärahasta.

Kaupunginkanslian viestintäosasto toteuttaa sopimuksessa määritellyt markkinointi- ja bränditoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 60 000 euroa (+alv).

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa brändiyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Strategian mukaan Helsinki lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten tapahtumien synnylle. Lisäksi Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Suomi-Ruotsi -maaottelu on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty yleisurheilumaaottelu. Ensimmäinen maaottelu järjestettiin vuonna 1925. Maaottelu järjestetään vuorovuosina Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimusten mukaan Suomi-Ruotsi -maaottelu on kiinnostavin vuosittain Suomessa järjestettävä urheilutapahtuma (Sponsor Navigator-tutkimus 2021). Maaottelun TV-erikoislähetysten kokonaiskatsojamäärä on yhteensä noin 3 miljoonaa Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa maaottelun välittää ja televisioi Yle, Ruotsissa SVT.

Mahdollinen tapahtumista saavutettava voitto käytetään Suomen Urheiluliitto ry:n kautta yleisurheilun harrastamisen ja kilpailemisen edellytysten kehittämiseen, niin nuorten kuin aikuistenkin osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 07.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Yhteistyösopimus_YU maaottelu 2022 SUL _TFF

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.