Hankinta, HKL:n järjestyksenvalvontapalvelut Rautatientorilla, Elielinaukiolla, Vantaankosken radan asemilla ja Paloheinän tunnelissa

HEL 2021-006442
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 97 §

HKL:n järjestyksenvalvontapalvelut Rautatientorilla, Elielinaukiolla, Vantaankosken radan asemilla ja Paloheinän tunnelissa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan Rautatientorin, Elielinaukion, HKL:n hallinnoimien Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalveluiden tilausta Avarn Security Oy:ltä kaudelle 1.10.2021 – 15.12.2021 Fintraffic Raide Oy:n ja Avarn Security Oy:n välisen muutossopimuksen 1 (1.4.2021) mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu Liikenneviraston puitesopimukseen (LIVI/2637/02.01.07/2018) Avarn Security Oy:n kanssa lähiliikennealueen liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluiden tuottamisesta kaudella 1.10.2018 – 30.9.2021. Sopimusta on jatkettu muutossopimuksella 1 kaudelle 1.10.2021 – 15.12.2021.

Fintraffic Raide Oy on tehnyt sopimusmuutoksesta muutosilmoituksen 5.5.2021.

Hankinta toteutetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § ja 46 § mukaisesti puitesopimuksen perusteella. Kyseessä on yhden toimittajan puitejärjestely.

Näiden kohteiden järjestyksenvalvontapalvelut kilpailutetaan yhteishankintana kesän/syksyn 2021 aikana niin, että uusi sopimus alkaa 16.12.2021. Fintraffic Raide Oy vastaa uudesta kilpailutuksesta.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.12.2018, 176 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana Liikenneviraston puitesopimuksen (LIVI/2637/02.01.07/2018) perusteella Avarn Security Oy:ltä

  • Rautatientorilla ja Elielinaukiolla HKL:n hoitovastuulle kuuluvat järjestyksenvalvontapalvelut yhteensä enintään 605.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.10.2018 – 30.9.2021 sekä
  • Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin HKL:n hoitovastuulle kuuluvat järjestyksenvalvontapalvelut yhteensä enintään 935.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.10.2018 – 30.9.2021.

Sopimuksen jatko ei edellytä palveluihin varatun määrärahan korottamista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi