Hankinta, Pasilan raitioteiden raiteistomuutokset, Kalasatamasta Pasilaan -hanke, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-006688
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 95 §

Pasilan raiteistomuutoksien rakentaminen ja ratasähkötyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Pasilan raiteistomuutoksien rakentamisen ja ratasähkötyöt sisältäen sekä töiden suunnittelun että toteutuksen yhteensä enintään 9.656.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Karaatti-allianssiin kuuluvilta toimittajilta (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY / Pöyry Finland Oy).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kalasataman raitiotien, raitiolinja 13, toteuttaminen vaatii raiteistomuutoksia Pasilassa, jotta suunnitelman mukainen liikenne Kalasataman ja Pasilan välillä on mahdollista. Uuden linjan liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2024 ja Pasilan raiteistomuutokset tulee olla käytettävissä ennen tätä. Muutoksien myötä Pasilan alueen raitiotieverkosto täydentyy Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) linjastosuunnitelman mukaiseksi.

Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehanke on päätetty toteuttaa projektiallianssina siten, että suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kaksi eri allianssiryhmittymää. Johtokunta päätti 2.4.2020, 51 §, raitiotiehankkeen hankinnasta ja allianssiryhmittymien valinnasta. Ko. päätöksellä varauduttiin kokonaisuuteen liittyviin kadunrakennushankkeisiin ja muihin liittyviin hankkeisiin yhteensä enintään 270 milj. eurolla (alv 0%).

Nyt päätettävänä olevat raiteistomuutosten työt toteutetaan osana Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehankkeen kehitys- ja toteutusvaiheen sopimuksia. Pasilan raiteistomuutokset ovat raitiotiehankkeeseen liittyvä hanke. Liittyvillä hankkeilla tarkoitetaan sellaisia raitiotieosuuteen kuulumattomia töitä, jotka sijoittuvat Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen välittömään läheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Kalasatamasta Pasilaan -radan rakentamisen yhteyteen. On tarkoituksenmukaista, että nämä raitiotieosuuteen kuulumattomat, mutta siihen liittyvät, työt toteuttaa Karaatti-allianssi.

Hankepäätös

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.6.2021 Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä toteutuksen aikaiset laajuusmuutokset ovat enintään 9.850.000,00 euroa maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Muut päätökset

HSL:n hallitus hyväksyi 10.2.2015 Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman.

HKL:n johtokunta valitsi 2.4.2020, 51 §, ja kaupunkiympäristölautakunta valitsi 7.4.2020, 201 §, allianssin palveluntuottajat.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi