Valtuustoaloite, Vaikuttavaa päihdetyötä

HEL 2021-006766
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 695 §

V 13.10.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lääkkeetöntä ja tuloksellista päihdetyötä terapian ja psykososiaalisen kuntoutuksen keinoin.

Päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.

Helsingissä päihdepalvelukokonaisuus sisältää polikliinisia palveluja kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa, jälkikuntoutusta, päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan mm. terveys-ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihderiippuvaisille.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Asiakkaan toimijuus, osallisuus ja tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisen kanssa korostuvat näissä palveluissa. Palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 661

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 146

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 16 muun valtuutetun vaikuttavaa päihdetyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:

"Aloitteessa esitetään tuloksellista päihdetyötä asumisyksiköihin ja huumeiden käyttäjille muutakin hoitoa kuin korvaushoitoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.

Päihdepalvelukokonaisuus sisältää Helsingissä polikliinisia palveluja, kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa ja jälkikuntoutusta, sekä päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan muun muassa terveys- ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihderiippuvaisille.

Jokaisen huumeita käyttävän asiakkaan palvelu- ja hoitotarve arvioidaan yksilöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan kaikkialla peruspalveluissa. Psykiatria- ja päihdepalvelut järjestää huumeiden käyttäjien hoidon ja asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Sen aikana asiakas kulkee kohti itsenäisempää elämää sekä parempaa terveyttä ja hyvinvointia, löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää voimavarojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elämäntilanteista ja haasteista voi selvitä.

Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tämän vuoksi palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Opioidikorvaushoitoa annetaan opioidiriippuvaisille henkilöille, joille se on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Kannabis- tai stimulanttiriippuvaisten henkilöiden hoidossa psykososiaaliset menetelmät ovat ensisijainen hoitomuoto.

Opioidikorvaushoito vähentää suonensisäisten huumeiden käyttöä sekä niihin liittyviä infektioita, yliannostuksia ja kuolemia. Irrottautuminen laittomista huumeista lisää hyvinvointia rikollisuuden ja velkaantumisen vähenemisen myötä. Opioidikorvaushoito mahdollistaa mielekkään arjen ja sosiaalisen kuntoutumisen, kuten perhesuhteiden korjaantumisen, opiskelun ja työllistymisen. Opioidikorvaushoitoon yhdistetty psykososiaalinen hoito ja kuntoutus vähentävät oheiskäyttöä ja lisäävät raittiutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Hoidon perustana on luottamuksellinen hoitosuhde sekä Käypä hoito-suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososiaaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Opioidikorvaushoito vähentää huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistaa riippuvuuksien hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi