Hiilineutraali HKL toimenpideohjelma

HEL 2021-006768
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 98 §

Hiilineutraali HKL –toimenpideohjelman luonnos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on osana Helsingin kaupunkia sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Selvittääkseen toimintansa hiilidioksidipäästöt ja määritelläkseen tavoitteen vaatimat toimenpiteet, HKL on käynnistänyt Hiilineutraali HKL -toimenpideohjelman laatimisen.

Osana ohjelman laatimista on laskettu HKL:n oman ja ulkoistetun kunnossapidon, energiankulutuksen, jätteenkäsittelyn sekä radan ja varikkorakentamisen päästöt. HKL:n asiantuntijoille ja sidosryhmille järjestettiin työpajoja, joissa määriteltiin mahdollisia päästövähennystoimenpiteitä liittyen kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä varikko- ja infrarakentamiseen. Toimenpiteille tehdään parhaillaan vaikuttavuusarviointia ja määritellään erilaisia skenaarioita päästökehitykselle. Näiden perusteella tullaan suunnittelemaan toimenpiteiden priorisointi ja toteutus.

Selvityksen tulosten perusteella HKL:n päästöt syntyvät pääasiassa infra- ja varikkorakentamisen materiaalinkäytöstä sekä kalustohankinnasta. Päästöt ajoittuvat niin, että vuosina 2021-2026 ne painottuvat varikoiden ja raiteiden rakentamiseen ja vuosina 2027-2035 kalustohankintaan ja raiderakentamiseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöt ovat melko pienessä osassa ja vähenevät energiateollisuuden toimenpiteiden ansiosta joka tapauksessa merkittävästi.

Alustavan vaikuttavuusarvion perusteella näyttää siltä, että hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii hyvin nopeita toimia, mutta on erityisesti rakentamisen osalta todella vaikeaa, ellei mahdotonta. Selvityksen maksimiskenaarion toimenpiteiden toteuttamisella kumulatiivisia päästöjä onnistuttaisiin vähentämään vain noin 38 % vuoteen 2035 mennessä. Toimenpiteiden nopea toteutus ja hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea päästövähennystoimenpiteiden kustannusten huomioimista investointisuunnittelussa, mutta myös teknologian ja markkinoiden kehittymistä, uusia innovaatioita, HKL:n prosessien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittämistä, osaamisen kehittämistä sekä lopulta päästöjen kompensointia.

Seuraavaksi HKL tulee selvittämään vaihtoehtoja jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnille. Tarkastelemme ainakin erilaisia päästökompensaatiomekanismeja ja niiden kustannuksia, selvitämme HKL:n hiilikädenjäljen vaikutuksen päästöihin eli millainen osa rakentamisen päästöistä kompensoituu raideliikenteen osuuden lisääntyessä ja millä aikataululla sekä pohdimme tarvetta tavoiteasetannan tarkentamiselle. Vaihtoehtotarkastelun jälkeen määritellään tarkemman tason osatavoitteet ja mittarit sekä suunnitellaan ja aikataulutetaan toimenpiteiden toteutus. Jatkossa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tullaan seuraamaan kvartaaleittain HKL:n johtoryhmässä. Päästökehityksen perusteella arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuutta ja päivitetään niitä tarvittaessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 34865

maija.sarpo@hel.fi