Valtuustoaloite, kansallinen lapsistrategia käyttöön Helsingissä

HEL 2021-006774
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 919 §

V 19.1.2022, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite kansallisen lapsistrategian käyttöönotosta Helsingissä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pauliina Saareksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Korvataan kappale 10 seuraavalla tekstillä:
Yllä mainituilla tavoilla Helsinki toteuttaa ja huomioi kansallisen lapsistrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita. Kaupunginhallitus kehottaa varmistamaan lapsistrategian eri osa-alueiden systemaattisen toimeenpanon osana Lapsiystävällinen kunta -työtä.

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pauliina Saareksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Pauliina Saares ja 21 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että Helsinki varmistaa kansallisen lapsistrategian toteutumisen rakentamalla sen toimeenpanoon ja seurantaan suunnitelman, jonka avulla strategian tavoitteet huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Strategialla halutaan luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan siten, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma julkaistiin 7.10.2021. Toimenpide-ehdotuksissa on keskitytty toimenpiteisiin, jotka täydentävät käynnissä olevaa toimintaa ja ovat omiaan vahvistamaan rakenteita ja tietopohjaa pitkäjänteiselle ja suunnitelmalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Kansallisen lapsistrategiatyön jatkuvuus varmistetaan perustamalla kansallinen lapsistrategiayksikkö.

Helsinki on keväällä 2021 hyväksytty mukaan Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli on kunnille tarkoitettu työväline, joka auttaa ymmärtämään ja toteuttamaan lapsen oikeuksia kunnan arjessa ja päätöksenteossa. Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -malli on väline lapsen oikeuksien mahdollisimman täysimääräiseen toteuttamiseen kunnassa ja kunnan jokaisen lapsen arjessa. Erityishuomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen. Suomen Unicef ry:lla on YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattu erityinen rooli toimia sopimuksen täytäntöönpanon asiantuntijana ja arvioijana. Lapsiystävällisen Kunta -mallin toteutuksessa noudatetaan kansallista lapsistrategiaa sekä huomioidaan lasten oikeuksien eri näkökulmia. Helsingin kehittämistyössä on lisätty osaamista lasten oikeuksista sekä lapsistrategian sisällöistä ja käynnistetty nykytilan selvitys lasten oikeuksien toteutumisesta eri palveluissa. Kansallinen lapsistrategia toimii yhtenä ohjaavana asiakirjana, kun Helsinki valitsee kehittämistehtävänsä yhteistyössä Suomen Unicef ry:n kanssa.

Helsingissä on käynnistetty lastensuojelulain 12 § mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelutyö osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tämä suunnitelma liitetään osaksi keväällä 2022 valmistuvaa kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Helsingissä vahvistetaan myös lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen osana kaupungin vuorovaikutustyötä. Kansalliset suositukset, kuten lapsistrategia huomioidaan valmistelussa ja toimeenpanossa.

Lisäksi kansallisen lapsistrategian sisältö huomioidaan palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjutyössä kansallisen lapsistrategian sisältöjä on huomioitu laajasti.

Valtioneuvoston periaatepäätös ja toimeenpanosuunnitelma hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 sisältää lukuisia toimenpidesuosituksia lasten ja nuorten osalta. Nämä ovat linjassa kansallisen lapsistrategian kanssa. Periaatepäätöstä huomioidaan laajasti valtuustokauden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä sekä hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.

Yllä mainituilla tavoilla Helsinki toteuttaa ja huomioi kansallisen lapsistrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita ja erillisen lapsistrategian toteuttamissuunnitelman rakentaminen Helsinkiin ei ole tarpeen.

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

Sulje

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 896

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Johanna Nuortevan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi