Hankinta, kattavat digitaaliset ortoilmakuvat, pääkaupunkiseutu, Järvenpää, Kerava ja Kirkkonummi

HEL 2021-006816
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Pääkaupunkiseudun, Järvenpään, Keravan ja Kirkkonummen kattavien digitaalisten ortoilmakuvien hankinta

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti tilata pääkaupunkiseudun, Järvenpään, Keravan ja Kirkkonummen kattavat digitaaliset ortoilmakuvat (seudullinen väriortokuvamosaiikki) Tripodi Finland Oy:ltä. Helsingin kaupungin osuus hankinnan kokonaisarvosta on 14 724,60 euroa (alv 0 %). Hankinnan kokonaisarvo on 82 700 euroa.

Lisäksi kaupungingeodeetti päätti tilata koko kuvausalueen kattavan väri-infraortokuvan lisähankinnan. Helsingin kaupungin osuus lisähankinnan kokonaisarvosta on 1 653,31 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Päätöksen perustelut

Hankinta sisältää koko pääkaupunkiseudun alueen (Espoo sisältäen Kauniaisen, Helsinki ja Vantaa) sekä Järvenpään, Keravan ja Kirkkonummen alueet kattavan väriortokuvamosaiikin valmistamisen. Kuvattavan alueen pinta-ala on 1763 km². Hankinta on HSY:n koordinoima yhteishankinta, johon osallistuvat Espoon, Helsingin, Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit sekä Kirkkonummen kunta. Lisäksi hankinnassa ovat mukana kuntayhtymät Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Puolustusvoimat.

Tarjouskyselyt

Hankinta on ollut hankintalain (1397/2016) kansallisen menettelyn mukainen palveluhankinta. Hankintamenettelynä hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely.

Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 7.5.2021 Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Määräaikaan 21.5.2021 klo 13.00 mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Tripodi Finland Oy ja TerraTec Oy.

Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus

Molempien tarjoajien tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttävät asetetut vaatimukset. Tarjoajien piti selvittää tiettyjen yhteiskuntavastuiden huomioon ottamiset toiminnassaan mm. tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet sekä miten ympäristöasiat on huomioitu toiminnassa. Tarjoajat ovat antaneet tarjouksensa vaaditulla tavalla ja liittäneet vaaditut asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteiksi.

Päätöksentekoperusteet

Tarjouspyynnön mukaisesti toimittajan valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jolloin ratkaisun perustana on tarjousten halvin hinta. Tilaaja varaa oikeuden valita vaihtoehtojen maastoresoluutio GSD 20 cm ja maastoresoluutio GSD 10 cm välillä itselleen edullisimman vaihtoehdon.

 
GSD 20 cm
GSD 10 cm
Tripodi Finland Oy
48 700,00 €
  82 700,00 €
TerraTec Oy
49 410,00 €
103 890,00 €

Edullisimman tarjouksen on antanut Tripodi Finland Oy.

Hankintaa varten perustettu projektiryhmä päätyi valitsemaan tilattavaksi tuotteeksi maastoresoluutioltaan GSD 10 cm ortoilmakuvat.

Hankinnan kokonaisarvo

Hankinnan veroton kokonaisarvo tarjouspyynnön mukaisten määrien ja Tripodi Finland Oy antaman tarjouksen mukaisesti 82 700 € (alv 0 %).

Hankintaa varten perustetun projektiryhmän hyväksymien kustannustenjakoperusteiden mukaisesti Helsingin kaupungin osuus hankinnan kokonaisarvosta on 14 724,60 euroa (alv 0 %).

Lisähankinnat

Kukin tilaajaosapuoli voi päättää itsenäisesti tarjouspyynnössä mainittujen optioiden hankinnasta tarjouksessa mainituin hinnoin.

Tripodi Finland Oy on tarjonnut koko kuvausalueen kattavan väri-infraortokuvan tuottamisen lisähankintana hintaan 6 500 € (alv 0 %).

Hankintaa varten perustetun projektiryhmän hyväksymien kustannustenjakoperusteiden mukaisesti Helsingin kaupungin osuus lisähankinnan kokonaisarvosta on 1 653,31 € (alv 0 %).

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 11.5.2021 § 248 mukaisesti kaupungingeodeetilla on hankintavaltuudet enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin. Kaupungingeodeetti on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 07.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti