Toivomusponsi, kaupungin ylläpitämä talviuintipaikka

HEL 2021-006821
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 384 §

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä talviuintipaikasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään aloitetta Laajasalon talviuintipaikasta 2.6.2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta, että yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella kaupunki voisi itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa talviuintipaikkaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on viime vuoden lopulla hyväksynyt kaikille toimialan palvelukokonaisuuksille palvelustrategiat, joissa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, ja minkä palvelujen tuottamiseen kaupunki ei osallistu.

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategiassa talviuinti määritellään osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseen tähtäävää toimintaa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan liikunnan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää talviuintimahdollisuuksia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä talviuinti siten pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä kolmetoista seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille. Talviuintipaikan ylläpitäjät vastaavat uintipaikkojen turvallisuudesta sekä niihin kuuluvien rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden kunnossapidosta.

Nykyiset sopimukset talviuintiseurojen kanssa päättyvät ensi vuonna. Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan tarkentaa hakumenettelyä ja kriteerejä, jotta talviuintimahdollisuuksia olisi tarjolla nykyistä enemmän myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät ole talviuintiseurojen jäseniä. Yhdessä toimijoiden kanssa pyritään parantamaan myös viestintää talviuintipaikoista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa talviuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten tuottamia talviuintipaikkoja on alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana saunatoimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyttä, vaan uimaan ja saunaan pääsee kertamaksulla.

Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa hyväksyttiin OmaStadi-hanke "Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin", jonka puitteissa tullaan kartoittamaan soveltuvia uusia paikkoja ja laatimaan toteutussuunnitelma kattavasta talviuintipaikkojen verkostosta. Suunnitelman toteuttaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan perustamalla kolmesta viiteen uutta talviuintipaikkaa eri puolille kaupunkia. OmaStadi-hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen uintipaikkojen ylläpidosta sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa edellyttänyt, että OmaStadi-hankkeen toteutuksen jälkeen talviuintipaikkojen riittävyyttä seurataan eri kaupunginosissa, ja tarvittaessa selvitetään toimia, joilla kohtuuhintaisia talviuintimahdollisuuksia voidaan edistää vastaamaan kysyntää.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 363

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.03.2022 § 42

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimintaa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikunnan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuksia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä se näin ollen pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilaisten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdollisuuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hanke sai 3 875 ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laaditaan toteutussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen verkostosta, ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteuttaminen perustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä. OmaStadi hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen ylläpidosta sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa.

Nykyiset sopimukset talviuintiseurojen kanssa päättyvät vuonna 2023. Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan tarkentaa hakumenettelyä ja kriteerejä, jotta talviuintimahdollisuuksia olisi tarjolla nykyistä enemmän myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät ole talviuintiseurojen jäseniä. Yhdessä toimijoiden kanssa pyritään parantamaan myös viestintää talviuintipaikoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Talviuintimahdollisuuksista viestiminen otetaan paremmin huomioon liikuntapalvelujen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa talviuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista saunatoimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyttä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.

OmaStadi-hankkeen puitteissa toteutettujen uusien talviuintipaikkojen käynnistymisen jälkeen toimiala seuraa talviuintipaikkojen riittävyyttä eri kaupunginosissa ja tarvittaessa selvittää toimia, joilla voidaan edistää kohtuuhintaisten talviuintimahdollisuuksien perustamista eri kaupunginosiin kysyntää vastaavasti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

OmaStadi-hankkeen puitteissa toteutettujen uusien talviuintipaikkojen käynnistymisen jälkeen toimiala seuraa talviuintipaikkojen riittävyyttä eri kaupunginosissa ja tarvittaessa selvittää toimia, joilla voidaan edistää kohtuuhintaisten talviuintimahdollisuuksien perustamista eri kaupunginosiin kysyntää vastaavasti.

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Eeva Kärkkäinen: Korvataan kappaleen (2) viimeinen lause kappaleella:

Talviuintimahdollisuuksia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä se näin ollen pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Eeva Kärkkäisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

15.02.2022 Pöydälle

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi