Toivomusponsi, kaupungin ylläpitämä talviuintipaikka

HEL 2021-006821
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 24 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin ylläpitämiä talviuintipaikkoja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimintaa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikunnan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuksia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä se näin ollen ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilaisten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdollisuuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin – niminen hanke sai 3 875 ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laaditaan toteutussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen verkostosta, ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteuttaminen perustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä.
OmaStadi hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen ylläpidosta sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa talviuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista saunatoimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyttä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorijoen toivomusponnesta, jossa esitetään, että tulisi selvittää, voisiko kaupunki itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa talviuintipaikkaa, yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi