Toivomusponsi, taimien istutus Maunulan Majan länsipuolelle

HEL 2021-006822
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 884 §

Valtuutettu Pia Kopran toivomusponsi Maunulanpuistossa sijaitsevan aukion metsittämisestä kompensaationa Pirkkolan liikuntapuiston rakennustöistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 2.6.2021, § 166 valtuutettu Emma Karin aloitetta Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Pia Kopran toivomusponnen "Hyväksyessään ehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan, soveltuuko puiden taimien istuttamisen paikaksi Metsäläntien ja Hämeenlinnan väylän kainalossa oleva puuton aukio eli nykyinen Maunulan Majan länsipuolella oleva aukio. Alue on riittävän laaja, joten voidaan olettaa tarvittavan taimimäärän olevan ainakin Pirkkolan uuden hallin alueelta kaadettujen puiden kompensaationa hyvä. Toimenpide antaisi uskottavuutta valtuuston aiemmin tekemälle kunnianhimoiselle päätökselle istuttaa Helsinkiin 100 000 puuntaimea. Keskuspuiston metsällä on suuri arvo kaupunkilaisten virkistysalueena."

Toivomusponnessa tarkoitettu avoin alue sijoittuu voimassa olevan Keskuspuiston keskiosan asemakaavan (nro 12850) alueelle Maunulanpuistoon ja Pirkkolan liikuntapuistoon. Asemakaavassa Maunulan ulkoilumajan länsipuoliselle avoimelle alueelle on merkitty alueen osa, jota voi kehittää muun muassa palloiluun ja muihin peleihin soveltuvana monitoimikenttänä. Alueella olevaa kenttää käytetään vapaamuotoiseen palloiluun ja muuhun ulkoiluun. Muu osa alueesta on niittäen hoidettavaa avointa aluetta, jota on käytetty muun muassa lasten hiihtomaana. Alueen metsittäminen ei ole voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden mukaista, mistä syystä puiden istuttamista ei kyseiselle alueelle voida tehdä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.10.2021 § 158

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata toivomusponnen esitystä koskien puiden istuttamisen tutkimista Maunulan majan ja Hämeenlinnanväylän välisellä metsäalueella olevalle aukiolle, koska esitys on voimassa olevan asemakaavan vastainen.

Yli satavuotias Helsingin Keskuspuisto on merkittävä osa Helsingin viher- ja virkistysalueverkostoa. Keskuspuisto on myös hyvin tärkeä sekä runsaasti käytetty lähivirkistysalue suurelle osalle helsinkiläisiä. Keskuspuiston merkitys lähivirkistysalueena tulee entisestään korostumaan kaupunkirakenteen tiivistymisen, uusien asuntoalueiden rakentumisen sekä ympäröivien asuntoalueiden rakentamisen alta katoavien pienempien viher- ja virkistysalueiden poistumisen myötä. Keskuspuistoa ympäröivien kaupunginosien asukasmäärän kasvu sekä muiden viher- ja virkistysalueiden samanaikainen väheneminen kasvattavat entisestään Keskuspuistoon kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta.

Jotta Keskuspuisto tulevaisuudessakin kykenisi kestämään siihen kohdistuvan kasvavan virkistyskäyttöpaineen sekä kasvavien virkistyskäyttömuotojen lisääntyvän kirjon on sen puuston ja muun kasvillisuuden kehityksestä ja hyvinvoinnista pidettävä hyvää huolta. Puiston luonto ja puusto on siksi kyettävä pitämään monimuotoisena, uusiutuvana, elinvoimaisena ja lajirikkaana, jotta se kykenee selviytymään myös ilmastonmuutoksen mukana tulevista haasteista. Samalla keskuspuiston tulee olla kaupunkilaisille turvallinen ja monipuolinen virkistys- ja ulkoilualue, jossa metsäisen yleisilmeen lisäksi vaihtelevat alueen erilaisten historiallisten ja kulttuurihistoriallisten kerrostumien monimuotoiset maisematilat hyvine ulkoilureittiverkostoineen.

Toivomusponnessa metsitettäväksi esitetyn Maunulan majan länsipuolella oleva rehevä maapohjaisen aukion pinta-ala on lähes 1,7 hehtaaria ja se on huomattavasti Pirkkolan liikuntapuiston 0,91 hehtaarin kokoisen ja merkittävältä osaltaan avokallioisen liikuntahallin rakennusalaa suurempi. Tämä aukio ja sen ympärillä olevat alueet, kuten muutkin Maunulan majan ympärillä olevat alueet, ovat valtaosaltaan kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja hoitovastuulla. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa myös koko Keskuspuiston metsäalueiden hoidon suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Maunulan majan viereinen aukio sijaitsee 14.3.2014 voimaan tulleen Keskuspuiston keskiosan asemakaavan nro 12850 alueella. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty retkeily ja ulkoilualueeksi ja avoimelle aukiolle kohdalle on merkitty alueen osa, joka on varattu monitoimikentälle ja jota voidaan kehittää pallo- ja muihin vastaaviin peleihin soveltuvana alueena. Jotta kaavan osoittama toiminta olisi mahdollista, edellyttäisi se alueen kunnostamista asemakaavan käyttötarkoitusta vastaavaksi. Aukion alue tulee pitää osin niittymäisenä leikattuna alueena ja osin tasaisen matalana nurmialueena. Aukion metsittäminen ei siis ole voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden ja määräysten mukaista, jonka vuoksi puiden istuttaminen aukiolle ei ole mahdollista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: "Jotta kaavan osoittama toiminta olisi mahdollista, edellyttäisi se alueen kunnostamista asemakaavan käyttötarkoitusta vastaavaksi."

lisätään kappale (6) uudeksi kolmanneksi virkkeeksi.

Kannattaja: Teija Makkonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 426

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa edellytetään tutkittavan, soveltuuko Metsäläntien ja Hämeenlinnan väylän kainalossa oleva puuton aukio eli nykyinen Maunulan Majan länsipuolella oleva aukio puiden taimien istuttamiseen.

Ehdotettu avoin alue sijoittuu voimassa olevan Keskuspuiston keskiosan asemakaavan nro 12850 alueelle Maunulanpuistoon ja Pirkkolan liikuntapuistoon. Maunulan ulkoilumajan länsipuoliselle avoimelle alueelle on asemakaavaan merkitty alueen osa, jota voi kehittää muun muassa palloiluun ja muihin peleihin soveltuvana monitoimikenttänä (asemakaavassa merkintä mtk). Alueella olevaa kenttää käytetään vapaamuotoiseen palloiluun ja muuhun ulkoiluun. Muu osa alueesta on niittäen hoidettavaa avointa aluetta, jota on käytetty muun muassa lasten hiihtomaana. Alueen metsittäminen ei ole kaavan tavoitteiden mukaista, mistä syystä puiden istuttamista ei kyseiselle alueelle voida tehdä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi