Vaalituloksen määrääminen ja vahvistaminen, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2021-006877
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 515 §

V 2.8.2021, Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan keskusvaalilautakunnan antaman luettelon kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valituista henkilöistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vaalilain (714/1998) 95 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on vahvistettuaan kuntavaalien tuloksen viipymättä annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen ja toimittanut liitteenä 1 olevan luettelon kaupunginvaltuustolle valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valituista henkilöistä.

Sulje

Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 57

Päätös

Keskusvaalilautakunta määräsi vuoden 2021 kuntavaalien vaalituloksen siten, että ehdokkaat järjestetään vertauslukunsa mukaiseen järjestykseen ja ehdokkaista valitaan vertailuluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä asianmukainen määrä valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta arpoi tasatilanteet tapauksissa, joissa ehdokkaan äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen.

Keskusvaalilautakunta julkaisee vaalituloksen.

Käsittely

Keskusvaalilautakunta arpoi äänimääriltään ja vertausluvuiltaan tasatilanteessa olevien ehdokkaiden välisen järjestyksen. Arvonta suoritettiin arpalipuilla kolmessa tapauksessa, jolloin kahden äänimääriltään tai vertausluvuiltaan tasatilanteessa olevien ehdokkaiden arpalipukkeet pudotettiin taitettuna arvontakulhoon ja jäsen Syväri nosti arpalipukkeen arvontakulhosta.

Ensin arvottiin samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden Asko-Seljavaara, Sirpa ja Pajunen, Jenni välinen järjestys. Ehdokkaan Pajunen, Jenni lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin olleen Pajunen merkitään valittujen listaan ennen Asko-Seljavaaraa.

Seuraavaksi arvottiin samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden Löfman, Pekka ja Penttinen, Katri välinen järjestys. Ehdokkaan Penttinen, Katri lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin ollen Penttinen merkitään varalle valittujen listaan ennen Löfmania.

Sitten arvottiin samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden Kettunen, Marko ja Reinikainen, Pekka välinen järjestys. Ehdokkaan Reinikainen lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin ollen Reinikainen merkitään varalle valittujen vertauslukujen mukaiseen listaan ensimmäisenä.

Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta arpoi ryhmittäin äänimäärien ja vertauslukujen mukaiset tasatilanteet valvotusti oikeusrekisterikeskuksen vaalitietojärjestelmän arvontajärjestelmällä ja merkitsi tulokset järjestelmään.

Tämän pöytäkirjan liitteeksi liitettiin arvontojen mukaiset tulosteet valituista ja varalle valituista vertausluvuittain (liite 1) ja arvotut äänimäärien ja vertauslukujen mukaiset tasatilanteet (liite 2).

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi