Vuokraus, Ruskeasuon varikko ja väistötilat, Helsingin Bussiliikenne Oy

HEL 2021-006929
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 99 §

Ruskeasuon varikkotilojen ja väistötilojen vuokraaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään vuokrasopimuksen Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) kanssa Ruskeasuon varikkotilojen ja niihin liittyvien väistötilojen vuokraamisesta niin, että

 • vuokrakausi on kolmivaiheinen ja käsittää sekä Ruskeasuon varikon kehityshankkeen aikaiset väistötilat Postipuiston alueelta että Ruskeasuon varikkotilat kehityshankkeen valmistumisen jälkeisellä ajalla;
 • vuokrauksen kohteeseen sisältyy korjaamo- ja toimistotiloja, bussipaikkoja ja henkilöautopaikkoja siten kuin esityksen perusteluissa on tarkemmin kuvattu;
 • vuokrasopimus on määräaikaisena voimassa 1.9.2021-31.12.2029 sisältäen kuitenkin molemminpuolisen 21 kuukauden irtisanomisajan; ja
 • vuokran määrä ei ole sidottu vuokrakohteen laajuuteen ja kuukausivuokra on 170.795,90 euroa (alv 0%).

Vuokran kokonaismäärä vuokrakaudelta on siten yhteensä 17.079.590,00 euroa (alv 0 %) ilman sopimuksen mukaisia indeksikorotuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on aiemmin vuokrannut Ruskeasuon varikon tiloja HelB:lle sen bussivarikkotoimintojen käyttöön. Ruskeasuon varikkoaluetta kehitetään rakentamalla alueelle raitiovaunuvarikko, eikä varikolla voida sen kehityshankkeen aikana jatkaa nykyistä HelB:n bussivarikkotoimintaa.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallitus hyväksyi varikon kehityshankkeen hankesuunnitelman 8.5.2020. HKL:n johtokunta (28.1.2021, 20 §) ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän hallitus (15.12.2020, 209 §) puolsivat hanketta lausunnoissaan. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokous 18.3.2021 päätti hankesuunnitelman mukaisen raitiovaunu- ja bussivarikon toteuttamisesta.

HKL ja HelB ovat neuvotelleet uudesta varikkotilojen vuokrasopimuksesta, johon sisältyy sekä Ruskeasuon varikon kehityshankkeen aikaiset väistötilat että hankkeen valmistumisen jälkeisen aikaiset tilat Ruskeasuon varikolta.

HKL on vuokrannut Posti Kiinteistöt Oy:ltä tarvittavat väistötilat Postipuiston alueelta (toimitusjohtajan päätös 24.3.2021, 37 §) ja vuokraa ne edelleen HelB:lle nyt tehtävällä vuokrasopimuksella. Väistötilojen vuokraus toteutetaan kahdessa vaiheessa johtuen Postipuiston alueella käynnissä olevista maanrakennus- ja maanpuhdistustöistä sekä Posti Kiinteistöt Oy:n nykyisten vuokralaisten vuokrasopimuksista, jotka vaikuttavat vuokrakohteen tilojen saatavuuteen vuokrakaudella.

Vuokrakauden alkaessa vuokrataan korjaamo- ja toimistotiloja osoitteesta Postintaival 5 A (00240 Helsinki) 2.399 m2 ja piha-aluetta 27.720 m2 ja aikaisintaan 1.3.2022 alkavassa vuokrakauden toisessa vaiheessa korjaamo- ja toimistotiloja vuokrataan yhteensä 5.501 m2 sekä piha-aluetta 28.890 m2. Väistötilojen vuokrakohteeseen kuuluu myös koko väistön ajan 90 kpl henkilöautopaikkoja Postintaival 7 & 9 kiinteistöjen alueelta, joiden lisäksi HelB:n käyttöön jää nykyiseen Ruskeasuon varikon vuokrasopimukseen kuuluvat nykyisen varikkorakennuksen 1. kerroksen korjaamotilat (6.028,2 m2). Väistötilatarve kestää Ruskeasuon varikon kehityshankkeen etenemisen mukaisesti arviolta vuoden 2023 lopulle.

Vuokrakauden kolmannessa vaiheessa HKL vuokraa HelB:lle Nauvontie 3:ssa (00280 Helsinki) sijaitsevat Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n HKL:n hallintaan tulevat bussivarikkotilat pysäköintipaikkoineen. Viimeisimpien suunnitelmien mukaan vuokrakohteeseen kuuluu tällöin seuraavat tilat:

Varikkotiloja
 
1. krs
6.028,2 m2
2. krs
816,9 m2
3. krs
82,1 m2
4. krs
436,7 m2
vuorokausihuoltohalli
591,7 m2
väestönsuoja
210,3 m2
yhteensä
8.165,9 m2
 
 
Pysäköintipaikkoja
 
busseille
230 kpl
henkilöautoille
289 kpl

(bussien pysäköintipaikat mitoitettu 15 m telibusseille)

Vuokrakohteen lopullinen laajuus vuokrakauden kolmannessa vaiheessa sekä ko. vaiheen alkamisajankohta vahvistetaan myöhemmin vuokrasopimukseen tehtävällä lisäsopimuksella.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom. 6 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunnan yleistoimivaltaan kuuluu päättää tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Johtokunta on siirtänyt (21.8.2020, 127 §) tilojen ja laitteiden vuokralle antamiseen liittyvää toimivaltaa toimitusjohtajalle em. rajat huomioiden, kun sopimuksen arvo ei ylitä 3 milj. euroa.

Vuokrasopimuksen arvon sopimuskaudella ollessa yli 3 milj. euroa johtokunta päättää tilojen vuokralle antamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi