Vuokraus, lisävuokra, Jätkäsaaren paloasema, Tyynenmerenkatu 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-007067
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Vuokraus ja lisävuokra, Jätkäsaaren paloasema/info-keskus ja kahvila, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Tyynenmerenkatu 1, 00220 Helsinki, sijaitsevasta kiinteistöstä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön noin 271m2 kirjastoksi, siten, että pääomavuokra on 4240,63 €/kk ja ylläpitovuokra 1430,31 €/kk, yhteensä 5 670,94 €/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva kirjastotilan hallintasopimus alkaa 1.3.2021 ja päättää samalla aiemman vuokrasopimuksen numero 211022037 päiväyksellä 28.2.2021. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja vastuunjakotaulukkoa.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti vuokrata samasta kiinteistöstä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön noin 42 m2 kirjaston taukotilaksi, siten, että pääomavuokra on 657,22 €/kk ja ylläpitovuokra 221,67 €/kk, yhteensä 878,89 €/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään lisävuokraa 10 vuoden ajan kirjaston taukotilan toiminnallisesta muutostyöstä (hanke 2821P41221) yhteensä 136 euroa/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva taukotilan hallintasopimus ja lisävuokran periminen alkavat 1.3.2021 ja päättävät samalla aiemman vuokrasopimuksen numero 211022954 päiväyksellä 28.2.2021. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja vastuunjakotaulukkoa.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja vuokralaskelmassa käytetyn maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjasto, joka sijaitsee kohteessa 4603, Jätkäsaaren paloasema/info-keskus ja kahvila, on toiminut kaupungin kanslian vuokraamissa tiloissa. Kaupungin kanslia halusi korjata tilanteen vuokralaisen osalta oikeaksi, niin, että vuokralaisena kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjasto tarvitsi henkilöstölleen sosiaali/taukotilat. Kaupunkiympäristö-toimialan käytössä ollut neuvotteluhuone -tila soveltui tähän tarkoitukseen hyvin ja se annettiin kirjaston käyttöön.

Kirjaston sosiaali/taukotilan toiminnalliset muutostyöt (hanke 2821P41221) tehtiin vuokravaikutteisena, joka tuo vuokralaiselle 10 vuoden ajalle maksettavaksi lisävuokran.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö