Vuokraus, tilat, Helsingin Osuuskauppa Elannolta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Untuvaisentie 2, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-007169
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Vuokraus, tilat, Helsingin Osuuskauppa Elannolta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Untuvaisentie 2, kaupunkiympäristön toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Helsingin Osuuskauppa Elannolta osoitteesta, Untuvaisentie 2, 00820 Helsinki, yhteensä noin 147 m2 tilan nuorisotilaksi arviolta 1.8.2021 lukien.

Vuokra-aika ja vuokranmaksu alkavat alustavasti 1.8.2021. Tilat saadaan hallintaan heti sen jälkeen, kun siellä tehtävät muutostyöt on saatu hyväksytysti toteutettua. Mikäli muutostöitä ei ole saatu toteutettua 1.8.2021 mennessä, siirtyy hallinnanluovutus ja vuokranmaksun alkaminen vastaamaan todellista luovutuspäivämäärää.

Maksettava kokonaisvuokra on 3 700 euroa/kk. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaista vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kk irtisanomisajalla. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.7.2025, jolloin sopimus voi päättyä aikaisintaan 31.7.2026.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti edelleen vuokrata tämän, noin 147 m2 tilan, nuorisotilaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liitteen 1 mukaisin ehdoin, vuokrin ja vuokra-ajoin.

Vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa vuokraamastaan tilasta ylläpitovuokraa 190,60 euroa/kk sekä kaupunkiympäristön toimialan perimän hallintokulun, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk. Ylläpitovuokra on sidottu ylläpitoindeksiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa vuokraamassaan tilassa käyttämästään sähkönkulutuksesta ja tekee oman sähkösopimuksen suoraan sähköntoimittajan kanssa.

Päätöksen perustelut

RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista ideoidaan ja päätetään yhdessä nuorten kanssa. Ruutibudjetti on osa kaupungin budjettia. Herttoniemen alueen koulujen RuutiBudjetti-äänestyksissä vuonna 2017 jatkoon meni esitys Walkers-tyylisten kahviloiden saamiseksi Itä-Helsinkiin ja ehdotuksille myönnettiin 30 000 euroa kahviloiden perustamiseksi.

Vuonna 2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala järjesti työpajoja, joiden pohjalta yhteistyössä nuorten kanssa kartoitettiin eri tilavaihtoehtoja. Helsingin kaupungilta ei löytynyt sopivaa, vapaata tilaa. Mahdollinen tila löytyi Roihuvuoresta, HOK-Elannon entisestä myymälätilasta osoitteessa Untuvaisentie 2. Hankkeen käyttötarkoitus muuttui suunnittelun aikana kahvilasta nuorten tilaksi, jossa olisi myös pop up - kahviloita, erilaisia tapahtumia ja lisäksi se toimisi kokoontumispaikkana eri nuorten ryhmille. Jatkosuunnittelussa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa huomattiin, että tila voisi toimia myös asukastilana, järjestöjen käytössä sekä tarvittaessa esimerkiksi Porolahden peruskoulun käytössä.

Tässä hankkeessa ei haeta korvaavaa tilaa Roihuvuoren nuorisotalolle, sillä kyseessä on erilainen konsepti, joka on lähtenyt nuorten toiveista ja tarpeista.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Helsingin kaupunki vuokrasopimus
4. Vastuunjakotaulukko Untuvaisentie 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.