Vuokraus, tilavuoikra, Laajalahdentie 30, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-007347
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Vuokraus, tilat osoitteessa Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki, sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Sosiaali- ja terveystoimialalle osoitteessa Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki, sijaitsevan 197 m²:n kokoisen tilan, joka käsittää ruokasalin sekä keittiö- ja sosiaalitilat.

Tilat vuokrataan toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella 16.1.2021 alkaen.

Kuukausivuokra on 2848,62 euroa (14,46 euroa/m²/kk), joka sisältää pääomavuokran 2040,92 euroa (10,36 euroa/m²/kk), ylläpitovuokran 709,2 euroa (3,60 euroa/m²/kk) sekä kaupunkiympäristön perimän hallintokulun 98,5 euroa/kk (0,50 euroa/m²/kk)

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa 16.1.2021.

Vuokranantajan ja vuokralaisen puolelta irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Vuokralainen vastaa sähköenergian maksuista.

Päätöksen perustelut

Osoitteessa Laajalahdentie 30 sijaitsee sosiaali- ja terveystoimialan Munkkiniemen palvelutalo. Rakennus on kokonaan Helsingin kaupungin omistama. Jatkossa sosiaali- ja terveystoimiala vastaa kokonaisuudessaan
ravintolan ja sen palvelutilojen vuokrauksesta sekä palveluntarjoajan valinnasta. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee kilpailutuksen myötä tiloihin alivuokrasopimuksen valitsemansa palveluntuottajansa kanssa.

Tilojen vuokralainen vastaa siitä, että tilat vuokrataan valitsemalleen palvelutuottajalleen ruoan valmistus- ja tarjoilukäyttöön. Lisäksi tiloissa on ruokapalveluiden tuottajan sosiaalitilat.

Kokonaisvuokra tiloista on 14,46 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon ja kaupunkiympäristön perimän hallintokulun.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan laatimaa
vuokrasopimusta ja ylläpitokustannusten vastuunjakotaulukkoa.

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö