Hankinta, tulkkauspalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2021-007378
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 247 §

Tulkkauspalveluiden hankintapäätöstä koskevat hankintaoikaisuvaatimukset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus totesi, että tulkkauspalveluiden yhteishankinnasta 3.12.2021 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvien hankintaoikaisuvaatimusten käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikköön on saapunut kaksi hankintaoikaisuvaatimusta, jotka kohdistuvat hankintajohtajan 3.12.2021 § 80 tulkkauspalveluista tekemään hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimukset ovat tämän esityksen liitteinä.

Hankintajohtaja on päätöksellään 11.1.2022 § 4 keskeyttänyt tulkkauspalveluiden yhteishankinnan. Hankintaa ei näin ollen enää toteuteta hankintaoikaisuvaatimusten kohteena olevan, 3.12.2021 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 14.02.2022 § 13

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että tulkkauspalveluiden yhteishankinta tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on väliaikaisjärjestelyn aikana noin 2 750 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 3.12.2021 tulkkauspalveluiden hankinnasta. Vantaan kaupunki vastasi tarjouskilpailun H014-21/ HEL 2021-007378 teknisestä toteuttamisesta. Hankinnasta on julkaistu 2.10.2021 EU-hankintailmoitus HILMA-portaalissa, Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, sekä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan sähköisessä TED-portaalissa. Hankinnasta on lisäksi julkaistu HILMA-portaalissa 31.10.2021 korjausilmoitus, jolla hankintayksiköt pidensivät tarjouksen jättämiselle asetettua määräaikaa 12.11.2021 saakka.

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on päätöksellään 3.12.2021 § 83 valinnut tulkkauspalveluiden sopimustoimittajiksi osa-alueessa 1 Tultra Oy:n ja osa-alueessa 2 Semantix Finland Oy:n.

Helsingin kaupunki keskeytti edellä mainitun hankinnan, HEL 2021-007378/ H014-21, hankintajohtajan päätöksellä 11.1.2022. Keskeytyspäätöksessä mainituilla perusteilla Helsingin kaupunki on katsonut, että hankinta on ollut tarpeen keskeyttää ja sen kilpailutus aloitettava uudelleen.

Hankintajohtajan päätöksestä 11.1.2022 on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen ja jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tätä hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankinnassa on kyse sellaisen palvelun järjestämisestä, jota Helsingin kaupunkikonsernissa tarvitaan koko markkinaoikeuskäsittelyn ajan lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen.

Helsingin kaupunki on neuvotellut Túlka Oy:n kanssa tulkkauspalveluiden sopimuksen jatkamisesta ja kaupunki päättää jatkaa sopimusta enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 11.1.2022 koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Sopimusta Túlka Oy:n kanssa jatketaan, koska sopimustoimittajan vaihtaminen nopealla aikataululla on palvelun vaatimien hallinnollisten toimien vuoksi mahdotonta, ja hankintayksikön on kyettävä tarjoamaan tulkkauspalveluita tilaajilleen ilman palvelukatkoksia ja häiriöitä. Palvelukatkokset ja häiriöt voisivat aiheuttaa viime kädessä tulkattaville mm. turvallisuusriskejä sekä mahdollisesti palvelun tietoturvan vaarantumisen.

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 11.01.2022 § 4

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2021 § 80

Lisätiedot

Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 16.12.2021
2. Oikaisuvaatimus 17.12.2021
3. Oikaisuvaatimus 17.12.2021, liite, valitus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.