Valtuustoaloite, ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantaminen

HEL 2021-007381
Asialla on uudempia käsittelyjä
33. / 136 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloitteesta ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ulkokoripalloilun olosuhteiden parantamista. Vapaassa käytössä olevat kentät lisäävät kaupunkilaisten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiselle ja ovat siten liikuntapoliittisesti kannatettava asia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus on esittänyt vuonna 2020 tarve- ja verkostotarkastelun perusteella kaupunkiympäristön toimialalle (KYMP) uusien koripallokenttien rakentamista Vuosaaren liikuntapuistoon. Koripallon harrastusmahdollisuudet kyseisellä alueella ovat tällä hetkellä heikot, sillä Vuosaaressa ja sen lähiseuduilla on vain kuusi lähinnä koripallon harjoittelupaikoiksi luonnehdittavaa aluetta, eikä yhtään virallista koripallon ulkopelikenttää.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan Vuosaaren liikuntapuistoon tulisi rakentaa aikuisten ja lasten koripallokenttä, joille asennettaisiin lajin harrastamiseen sopiva asfalttipinnoite. Kenttien rakentamissuunnitelmissa on huomioitu riittävän valaistuksen asentaminen, eikä kentille ole tarkoitus sijoittaa muita toimintoja koripallon lisäksi. Liikuntapalvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan määrärahojen supistumisen vuoksi kenttien rakentaminen on viivästynyt siten, että viimeisempien suunnitelmien mukaan koripallokenttien tulisi olla valmiita 31.10.2021.

Uusien koripallokenttien rakentamisessa on syytä huomioida niistä syntyvät investointi- ja ylläpitokulut. Yhden ulkokoripallokentän rakentamiskustannukset ovat noin 50 000 – 70 000 euroa, minkä lisäksi maanrakennustyöt voivat nostaa lopullisia kustannuksia merkittävästi. Koripallokenttien pinnoite on syytä uusia säännöllisin väliajoin, minkä lisäksi kentät ovat vapaakäyttökohteina alttiita ilkivallalle (koritelineiden kaataminen ja rikkominen, koripallosukkien hajottaminen). Molemmat edellä mainituista lisäävät kenttien ylläpitokustannuksia merkittävästi.

Ennen uusien ulkokoripallokenttien rakentamispäätösten tekemistä tulisi tarkastella liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen tilannetta ja riittävyyttä suhteessa jo kertyneisiin liikuntapaikkojen korjausvelkaan sekä ylläpitovelvoitteisiin.

Kommentit aloitteessa mainittujen koripallokenttien tilanteeseen:

1

Kaivopuiston koripallokentän ja skeittiparkin pinnoite ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja ylläpito kuuluu siten KYMPin järjestettäväksi. Kaupunkiympäristön toimialalta saatujen tietojen mukaan kummankaan kohteen pinnoite ei tällä hetkellä ole KYMPin investointiohjelmassa seuraavalle kolmelle vuodelle.

2

Mustikkamaan koripallokentän osalta liikuntapalvelukokonaisuus on tiedostunut pinnoitteen korjaustarpeen. Rajallisten investointi- ja ylläpitomäärärahojen sekä liikuntapaikkojen merkittävän korjausvelan takia kentän peruskorjausta ei ole kuitenkaan pystytty mahduttamaan liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointibudjettiin.

3

Uimastadionin koripallokentän liikuntapalvelukokonaisuus on kunnostanut kesällä 2021.

4

Meilahden koripallokenttä: Meilahden liikuntapuistossa on kaksi täysmittaista ja yksi pienempi koripallokenttä. Kaksi kentistä on vuokrattu YIT Suomi Oy Rakennukselle 31.8.2024 saakka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) uuden sairaalan rakennustöitä varten. Rakennustöistä ja niin ikään liikuntapuistossa sijaitsevalta pesäpallokentältä kulkeutuu väistämättä likaa koripallokentälle. Liikuntapalvelukokonaisuus on tiedostanut ongelman ja luonut loppukesästä 2021 toimintamallin, jolla koripallokenttä pyritään pitämään mahdollisimman puhtaana pelaamista varten.

5

Käpylän liikuntapuiston koripallokenttä: Käpylän liikuntapuiston jalkapallokenttien huoltamista varten alueelle tuodaan muutaman kerran vuodessa hiekkaa, mikä logistisista syistä kasataan puiston koripallokentälle. Kasat estävät kentän käytön noin viikon verran, muutoin kenttä on lähtökohtaisesti koripalloilijoiden käytössä. Samaisen kentän toisen koripallokorin rengas vaihdettiin alkukesästä 2021, minkä seurauksena yksi koripalloteline oli hetkellisesti poissa käytöstä.

6

Brahenkentän koripallokenttä: liikuntapuiston peruskorjaus alkoi syksyllä 2020 ja urakan kohteena on ennen kaikkea alueen ison kentän sekä sen pinnoitteen uusiminen. Peruskorjauksen jälkeen Brahenkentälle on myös jatkossa tarjolla useita käyttäjäryhmiä, kuten jalkapallo-, jää- ja koripalloilijat sekä amerikkalaisen jalkapallon pelaajat, jotka toisinaan haluaisivat käyttää kenttää samanaikaisesti. Liikuntapalvelukokonaisuus on peruskorjauksen yhteydessä käynnistänyt suunnittelutyön, jonka tavoitteena on määrittää se, mille käyttäjäryhmille Brahenkenttä on tulevaisuudessa pääasiallisesti tarkoitettu. Suunnittelutyö linkittyy oleellisesti Brahenkentän pinnotteiden valintaan.

7

Oulunkylän koripallokentän korit ovat siirrettäviä, minkä seurauksena korien korkeus saattaa siirtojen jälkeen hieman poiketa oikeasta eli 305 cm korkeudesta. Koripallokenttä ja korit kuitenkin huolletaan säännöllisin väliajoin, jolloin myös mahdolliset korien korkeusvirheet korjataan

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 30.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ja 17 muun valtuutetun aloitteesta ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi