Kokoonpano, työryhmä, HUS-valmisteluryhmä, Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

HEL 2021-007457
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 666 §

Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan Helsingin kaupungin jäseneksi ja sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja Tiina Mäen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 9 §:n mukaiseen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Samalla kaupunginhallitus kumosi päätöksensä 26.7.2021 § 543 väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän jäsenten nimeämisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus on päättänyt 14.6.2021 § 90 esittää pyynnön Helsingin kaupungille ja Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaisille valmistelutoimielimille jäsenten ja heidän varajäsentensä nimeämisestä väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (voimaanpanolaki) 9 § mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa HUS:n hallitus.

Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet sekä Helsingin kaupunki nimeävät väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen, yksi Helsingistä, yksi jokaisesta Uudenmaan hyvinvointialueesta ja yksi HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien nimeämä jäsen.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän jäseniksi voidaan nimetä edellä tarkoitettujen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Voimaanpanolain 11 §:ssä säädetään väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä. Voimaanpanolain mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. Lisäksi sen on valmisteltava ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpanoon sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (tasa-arvolaki) 4 a §:ää. Mainittu lainkohta edellyttää, että sekä ryhmän varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä kummastakin on sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia.

HUS:in hallitus on pyytänyt Helsingin kaupunkia ja Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaisia valmistelutoimielimiä koordinoimaan esityksensä siten, että väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpano noudattaa tasa-arvolain 4 a §:n vaatimuksia. Kaupunginhallitus on päättänyt 26.7.2021 § 543 Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään. Tasa-arvolain kiintiösäännöksen täyttämiseksi Helsingin kaupungin jäseniä väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään esitetään uudestaan nimettäväksi. Päätösesitykset jäsenten nimeämisestä on sovitettu yhteen Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten kesken niin, että väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpano täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

Sulje

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 543

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan Helsingin kaupungin jäseneksi ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkosen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 9 §:n mukaiseen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 09 310 26537

ellinoora.sappinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Pöytäkirjanote 14.6.2021 § 90

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.