Toivomusponsi, kansainvälinen yhteistyö ihmiskaupanvastaisessa työssä

HEL 2021-007461
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 885 §

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi monialaisen ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän tehtävistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 16.6.2021 valtuutettu Eva Biaudetin aloitetta ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: " Kaupunginvaltuusto edellyttää, että monialaisen ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijatyöryhmää perustettaessa harkitaan, että selvitetään, jos voidaan lisätä sen tehtäviin myös kansainvälinen yhteistyö muiden kaupunkien, esimerkiksi Tukholman, verrattavien organisaatioiden kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi."

Kansliapäällikkö päätti 3.11.2021 § 228 asettaa ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän (päätös oheismateriaalina). Työryhmän tehtävänä on seurata kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimintasuunnitelmalla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien käyttöönottoa, tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa ihmiskaupan vastaisen työn tilannekuvaa Helsingissä. Työryhmä edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien ja kansainvälisten verkostojen kanssa parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.

Työryhmän tehtäviin kuuluu toivomusponnessa ehdotettu yhteistyö. Ihmiskaupan vastaista työtä on mahdollista tehdä jo olemassa olevissa yhteistyörakenteissa. Esimerkiksi Itämeren valtioiden neuvostolla ja oikeusministeriön hallinnonalalla toimivalla Heunilla (YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti) on kansainvälistä yhteistyötä ihmiskauppakysymyksissä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi