Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Soidinkuja 4-6, Merimieseläkekassa

HEL 2021-007502
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Soidinkuja 4-6, Merimieseläkekassa

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Soidinkuja 4-6 sijaitsevista toimistotiloista Merimieseläkekassan kanssa. Jatkettava vuokrasopimus koskee yhteensä 3 197 m² tiloja.
Tiloista perittävä vuokra on 52 200,42 €/kk + alv, eli 16,33 €/m²/kk + alv.
Vuokra sisältää kiinteistön ylläpitokulut.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. Vuokra-aika alkaa 1.8.2021. Vuokrasopimuksen ensimmäinen vuokralaisen irtisanomispäivä on 31.12.2026 ja vuokranantajan ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.12.2030.
Ensimmäisen irtisanomispäivän jälkeen irtisanomispäivä on kunkin vuoden joulukuun viimeinen päivä. Vuokrasopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2027, mikäli vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2031, mikäli vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen.

Vuokra sidotaan 100 % Suomen elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutokseen. Perusindeksi on syyskuun 2020 pisteluku 1977. Tarkistusindeksi on kunkin kalenterivuoden lokakuun pisteluku. Mikäli indeksin pisteluku on tarkistusindeksiä alempi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Korotettua vuokraa maksetaan vuosittain tammikuun alusta lukien. Ensimmäinen tämän kohdan mukainen tarkistus astuu voimaan 1.1.2022.

Vuokralainen tekee kustannuksellaan oman liittymäsopimuksen sähköntoimittajan kanssa. Mikäli vuokranantajan vastuulla olevan sähkönmittauksen toteuttaminen ei ole valmistunut ennen vuokrakauden alkua, veloitetaan sähköstä 0,90 €/m2/alv 0 % siihen asti, kun mittaus on toteutettu.

Samalla yksikön päällikkö päätti päättää nykyiset sopimukset 211023100 ja 211022717 osoitteessa Soidinkuja 4-6 päättymään 31.7.2021 ja korvata ne tämän päätöksen mukaisella uudella sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Malmilla, osoitteessa Soidinkuja 4-6, toimii sosiaali- ja terveysalan mielenterveys- ja päihdepalvelun toimintoja. Tilat ovat olleet sosiaali- ja terveystoimialan käytössä 1.4.2012 alkaen. Nykyiset kaksi erillistä vuokrasopimusta Merimieseläkekassan kanssa ovat määräaikaisia ja päättymässä. Vuokrasopimukset halutaan yhdistää sekä päivittää vastaamaan nykyisiä sopimusvaatimuksia. Tilojen käyttötarkoitus ei muutu ja tilat palvelevat edelleen nykyisiä asiakkaita ja tilat sekä sijainti sopivat erinomaisesti palvelun tuottamiseen.

Tavoitteena on tarvittavien julkisten palveluiden tarjoamisen saavutettavuus hyvien kulkuyhteyksien varrelta.

Vuokranantaja sitoutuu toteuttamaan myöhemmin yhdessä sovittavia toimitilojen ehostustöitä. Ehostustyöt pyritään toteuttamaan vuokranantajan puolelta 30.6.2022 mennessä.

Päätös tullut nähtäväksi 22.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Soidinkuja Merieläkekassa

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.