Nimeämispyyntö, kaupungin edustajien nimeäminen, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

HEL 2021-007666
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 104 §

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimikaudelle 1.9.2021 - 31.8.2025 seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajaksi Terhi Ainiala (Vihr.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aleksi Meriläinen (Vihr.)
 • varsinaiseksi jäseneksi Jari Nissinen (Kok.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Carita Perry (Kok.)
 • varsinaiseksi jäseneksi Marjut Pihonen-Randla (SDP) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Timo Ohmero (SDP)
 • varsinaiseksi jäseneksi vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen puheenjohtajan sekä kolme muuta varsinaista jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.9.2021 - 31.8.2025.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoelimenä toimii hallitus. Sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi elokuussa valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1.9.2021 ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.8.2025.

Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50, muutoksista joidenkin yhteisöjen ja säätiöiden luottamushenkilötaustaisten hallitusten jäsenten. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön osalta hyväksyttiin esitys, jonka mukaan jatkossa on perusteltua nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen viranhaltijataustalla substanssiosaamisen ja kaupunkiyhteyden vahvistamiseksi.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön nimeämispyyntö 22.6.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.