Vuokraus, tilat, Yhtymä R-10 Oy, Harkkoraudantie 10, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-007667
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Vuokraus, tilat, Yhtymä R-10 Oy, Harkkoraudantie 10, kaupunkiympäristön toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tilat osoitteessa Harkkoraudantie 10, Yhtymä R-10 Oy:n omistamasta kiinteistöstä 267m2 viideksi (5) vuodeksi kaupunkiympäristön toimialan Hallinto- ja tukipalveluiden (HATU) käyttöön kaupunkiympäristön toimialan kalustevarastoksi siten, että kuukausivuokra on 2736,75€/kk (10,25€/m²7kk).

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2026. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Sopimuksessa noudatetaan ulkopuolisen vuokranantajan vuokrasopimuksen ehtoja.

Samalla yksikön päällikkö päätti päättää vuokrasopimuksen 211027720 Merenkulkijantie 5 päättymään 31.7.2021.

Päätöksen perustelut

Nykyiset kalustevarastot sijaitsevat Holkkitie 5:ssä ja Merenkulkijankatu 5:ssä. Holkkitien rakennusten purku alkaa syyskuussa 2021 ja Merenkulkijankatu 5:n kallioluolassa on kosteusongelma.

Tila vuokrataan Kaupunkiympäristön toimialan käyttökuntoisten irtokalusteiden väliaikaiseksi säilytystilaksi, jonne voidaan varastoida sekä verhoillut- että verhoilemattomat kalusteet.

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Helsingin Kaupunki VSOP 22.6.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.