Valtuustoaloite, Uimaranta Kallioon, tilan vapautuessa hiilivoimalalta

HEL 2021-007728
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 775 §

V 24.11.2021, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uimarannasta Hanasaaren voimalalta vapautuvaan tilaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää uimarannan tai muun uimapaikan rakentamista Hanasaaren suljettavalta hiilivoimalalta vapautuvaan tilaan.

Hanasaaren voimalalta vapautuvan alueen asemakaavoitus aloitetaan lähiaikoina. Uimapaikan sijoittamista voidaan tutkia asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Hanasaarenlaiturin viereisen vesialueen saattaminen turvalliseksi uintikäyttöön on maanpinnan ja merenpinnan suuren korkeuseron, veden syvyyden ja aaltoilun takia vaikeaa. Alueen puhdistaminen sekä keinotekoinen madaltaminen tulisivat erittäin kalliiksi ja olisivat vaikeasti toteutettavissa.

Uimaranta saattaisi tulla kyseeseen lähinnä Hanasaaren länsipuoleisen lahden pohjukassa. Alueen pohjarakentamisolosuhteet ovat kuitenkin erityisen haastavat sekä maaperän ja veden epäpuhtauksien että esirakentamisen osalta. Alueella on parhaillaan sedimenttitutkimukset tekeillä. Huleveden mukana niin altaaseen kuin lahden pohjukkaankin kulkeutuu jatkuvasti jonkin verran lisää epäpuhtauksia.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan todennut, että Hanasaaren rakentuessa alueelle on tarpeen tutkia sopivaa paikkaa kevyelle uimapaikalle esimerkiksi uimalaiturin tai uimaportaiden muodossa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla uimapaikan perustamista, koska alue on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen haastava. Ranta on äkkisyvä ja sen läheisyydessä on veneväyliä ja vilkasta vesiliikennettä.

Uimarannan ylläpitäjällä on useita lakisääteisiä velvollisuuksia. Uusia uimapaikkoja ei voi perustaa ilman selvitystä uimapaikan turvallisuudesta, veden uintikelpoisuudesta, liikenneturvallisuudesta ja hälytysajoneuvojen pääsystä rannan läheisyyteen. Uimapaikan ylläpitäjänä kaupunki vastaa riskien arvioinnista, turvallisuuden toteutumisesta sekä terveyshaittojen ja vaarojen tunnistamisesta. Liikuntapalvelujen arvion mukaan Hanasaaren voimalalta vapautuva alue ei ole riittävän turvallinen avoimelle uimapaikalle.

Avointa uimapaikkaa parempi ratkaisu olisi selkeästi erotettu merivesiallas tai kelluva uimala. Tällaisen perustamista voidaan selvittää asemakaavan laatimisen yhteydessä, jos hankkeelle löytyy yksityinen toteuttaja. Liikuntapalvelujen lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 549

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hanasaaren voimalaitokselta aikaistetusti jo vuonna 2023 vapautuvan nykyisen hiilikasan alueen asemakaavoitus on vielä käynnistämättä, mutta se tullaan käynnistämään lähiaikoina. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaavaa pääasiassa asuinkäyttöön ja uimarannan sijoittamista alueelle voidaan tutkia asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Sompasaarenaltaan puolella hiilien lastauslaiturina nykyisin toimivan Hanasaarenlaiturin viereisen vesialueen saattaminen turvalliseksi uintikäyttöön on maanpinnan ja merenpinnan suuren korkeuseron, veden syvyyden ja aaltoilun takia vaikeaa. Alueen puhdistaminen sekä keinotekoinen madaltaminen tulisivat erittäin kalliiksi ja olisivat vaikeasti toteutettavissa.

Uimaranta saattaisi tulla kyseeseen lähinnä Hanasaaren länsipuoleisen lahden pohjukassa. Alueen pohjarakentamisolosuhteet ovat kuitenkin erityisen haastavat sekä maaperän ja veden epäpuhtauksien, että esirakentamisen osalta. Alueella on parhaillaan sedimenttitutkimukset tekeillä. Tällä hetkellä tiedetään, että huleveden mukana niin altaaseen kuin lahden pohjukkaankin kulkeutuu jatkuvasti jonkin verran lisää epäpuhtauksia.

Mikäli uimarantaa ei voida alueelle toteuttaa, jonkinlainen kelluva uimalaratkaisu saattaisi tulla kyseeseen.

Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaan matalan kynnyksen liikkumisen elementteihin kuten laitureihin on syytä panostaa kaupunkitilassa. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hanasaaren rakentuessa alueelle on tarpeen tutkia sopivaa paikkaa kevyelle uimapaikalle esimerkiksi uimalaiturin tai uimaportaiden muodossa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaan matalan kynnyksen liikkumisen elementteihin kuten laitureihin on syytä panostaa kaupunkitilassa. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hanasaaren rakentuessa alueelle on tarpeen tutkia sopivaa paikkaa kevyelle uimapaikalle esimerkiksi uimalaiturin tai uimaportaiden muodossa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda Pasasen vastaehdotuksen.

05.10.2021 Pöydälle

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.10.2021 § 159

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla uimarannan ja -paikan perustamista Hanasaaren voimalaitoksen läheisyyteen. Aloitteessa ehdotettu alue on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen haastava. Sen sijaan kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta puoltaa merivesialtaan perustamisen selvittämistä, mikäli hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja toteuttaja.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioida turvallisuuskysymykset. Uimarantojen ja -paikkojen kohdalla turvallisuuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), joka määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Lain mukaan palveluntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja huolehtia siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tulee tehdä selvitys, josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka soveltuu sen lähiympäristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liikenteeseen, ja miten hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on järjestetty.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua riskiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta suoritetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää osaksi uimapaikan turvallisuusasiakirjaa.

Aloitteessa mainittu Hanasaaren voimalan ranta on saadun tiedon mukaan äkkisyvä, mikä jo itsessään on riskitekijä turvallisuuden kannalta. Lisähaasteita tuottaa Hanasaaren läheisyydessä olevat veneväylät ja vilkas vesiliikenne. Tällaisten paikkojen läheisyyteen ei liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan tule perustaa avoimia uimapaikkoja tai -rantoja. Ainoa riittävän turvallinen uimapaikka tämän kaltaiseen ympäristöön olisi erillinen ja selkeästi rajattu uimala (ks. liite). Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemystä puoltaa myös opetusministeriön uimapaikkojen rakentamiseen keskittyvä Liikuntapaikkajulkaisu 90.

Helsingissä sijaitsee tällä hetkellä 26 virallista uimarantaa. Suurinta osaa (25 kpl) näistä ylläpitää kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus. Yhden rannan ylläpito kuuluu Helsingin seurakuntayhtymälle. Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää viittä (5) muuta uimapaikkaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava, mutta sitä on syytä edelleen vahvistaa alueilla, joilla uimapaikkoja ei ole tai niitä on väestömäärään nähden liian rajallisesti.

Liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on syytä huomioida, että uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa aina perustamiskustannuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden käyttömenoja. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen rakentamispäätösten tekemistä tulisi pohtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamista.

Käsittely

Liikuntajohtaja Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi vs. liikuntajohtaja Petteri Huurre.

Vastaehdotus 1:
Lukas Korpelainen: Lisätään toisen kappaleen loppuun virke:

Sen sijaan kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta puoltaa merivesialtaan perustamisen selvittämistä, mikäli hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja toteuttaja.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 2:
Lukas Korpelainen: Korvataan virke "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava." seuraavalla muotoilulla:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava, mutta sitä on syytä edelleen vahvistaa alueilla, joilla uimapaikkoja ei ole tai niitä on väestömäärään nähden liian rajallisesti.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 3:
Lukas Korpelainen: Lisätään toisen kappaleen loppuun virkkeet:

Mikäli alueelle ei löydy yksityistä toimijaa toteuttamaan merivesiallasta, tarkastellaan alueen rakentamisen yhteydessä muokattavan rantaviivan suunnittelussa mahdollisuutta myös julkiselle uimarannalle, jos vesialueen turvallisuusolosuhteet tässä yhteydessä muuttuvat. Huomioidaan lisäksi Hermanninrannan suunnitellun rakentamisen yhteydessä mahdollisuutta perustaa alueelle julkinen uimaranta.

Kannattaja: Mahad Ahmed

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Joel Harkimo, Teija Makkonen

Ei-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 11.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 10. (3 tyhjää).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 6
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Lukas Korpelainen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 3 äänin 7 - 6.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Lukas Korpelaisen vastaehdotusten 1 ja 2 mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi