Valtuustoaloite, vaikeavammaisten yli 65-vuotiaiden maksusitoumuksen korvaaminen täysimääräisesti

HEL 2021-007729
Asialla on uudempia käsittelyjä
42. / 837 §

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite vaikeavammaisten yli 65-vuotiaiden maksusitoumuksen korvaamisesta täysimääräisesti

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että yhdenvertaisuuslain asettamat vaatimukset huomioiden yli 65-vuotiaille vaikeavammaisille korvataan päivätoiminnan palveluseteli 125€ asti.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus:

Jaa-äänet: 10
Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että yhdenvertaisuuslain asettamat vaatimukset huomioiden yli 65-vuotiaille vaikeavammaisille korvataan päivätoiminnan palveluseteli 125€ asti.

Jäsen Valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Juhani Strandén ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan vaikeavammaisten yli 65-vuotiaiden kuntouttavan päivätoiminnan maksusitoumuksen korvaamista täysimääräisesti.

Vaikeavammaisten päivätoiminnan myöntämisen ja maksujen määräytymisen perusteet ovat erilaiset kuin ikääntyneiden päivätoiminnassa. Tästä syystä ei ole mahdollista menetellä aloitteessa ehdotetulla tavalla. Asiakkaan subjektiivinen oikeus vaikeavammaisten päivätoimintaan päättyy hänen saavuttaessaan vanhuuseläkeiän. Samalla muuttuvat myös päivätoiminnan maksuperusteet. Ne määräytyvät ikäihmisten päivätoiminnan maksuperusteiden mukaan (liitteet 2 ja 3). Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019 § 177 käsitellyt samaa asiaa koskevan aloitteen (päätös oheismateriaalina).

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, ns. vammaispalvelulaki, 380/1987, 8 b § 2 mom.). Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on subjektiivinen oikeus, joka on suunnattu työikäisille henkilöille. Tämä tulkitaan siten, että oikeus vammaispalvelulain mukaiseen päivätoimintaan päättyy sen vuoden lopussa, kun henkilö täyttää 65 vuotta.

Kunnalla on velvollisuus järjestää ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki, 980/2012, 7 § 1 mom.). Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia eli yli 65-vuotiaita.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 794

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

25.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 27.9.2021

Lausunto

Sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja antaa varavaltuutettu Juhani Strandénin ja 7 muun valtuutetun vaikeavammaisten yli 65-vuotiaiden maksusitoumuksen korvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa todetaan seuraavaa: Vaikeavammaisten kuntouttavan päivätoiminnan maksusitoumus on 125 euroa, joka korvataan alle 65-vuotiaalle täysimääräisesti, mutta kun hän täyttää 65 vuotta. Setelistä leikataan 75 euroa, vaikka vaikeavammaisia tulisi kaupungin toimesta aktivoida, jotta henkilö saisi parhaan mahdollisen kuntoutusavun, eikä silloin myöskään rasittaisi yhteiskuntaa ennenaikaisesti kunnon rapistuessa. Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme vääryyden korvaamista ja myös yli 65-vuotiaille vaikeasti vammaisille maksusitoumuksen 125 euron täysimääräistä korvaamista.

Vammaispalvelulain 8 b §:n 2 momentin mukaan päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on subjektiivinen oikeus, joka on suunnattu työikäisille henkilöille ja tämä tulkitaan siten, että oikeus vammaispalvelulain mukaiseen päivätoimintaan päättyy sen vuoden lopussa, kun henkilö täyttää 65-vuotta. Vaikeavammaisten päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta. (Liite 3)

Koska asiakkaan subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain mukaiseen vaikeavammaisten päivätoimintaan päättyy hänen saavuttaessaan vanhuseläkeiän, muuttuvat myös päivätoiminnan maksuperusteet, ja päivätoiminnasta perittävät maksut määräytyvät tämän jälkeen samoin perustein kun muillakin ikäihmisillä.

Vanhuspalvelulain 7 §:n 1 momentti velvoittaa kuntaa järjestämään ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Suomen lainsäädännössä ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä eli yli 65-vuotiaita.

Päivätoimintojen osalta 65 vuotta täyttäneet siirtyvät sairaala- kuntoutus ja hoivapalvelujen päivätoimintaan, kun he täyttävät iäkkäiden henkilöiden päivätoiminnan kriteerit ja heillä on siihen tarve. Näissä tilanteissa asiakkaalle tulee maksettavaksi toiminnasta omavastuuosuus ja asiakkaalle myönnetyn maksusitoumuksen määrä saattaa muuttua. (Liite 4)

Asian aiempi käsittely

Perusteita vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten päivätoiminnan myöntämisestä ja siihen liittyvien maksujen määräytymisestä, sekä ikääntyneiden päivätoiminnasta on kaupunginvaltuusto käsitellyt kokouksessaan 10/22.5.2019 sekä antanut asiasta päätöksen (Liite 2).

Lisätiedot

Tuomo Ratinen, vs. vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

tuomo.ratinen@hel.fi

Riina Lilja, vs. arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

riina.lilja@hel.fi

Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi