Ryhmäaloite, kd&sin, koronasta eteenpäin

HEL 2021-007740
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 64 §

V 16.2.2022, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että kaupunki järjestää koronapandemian jälkeen kiitoskuukauden, jonka aikana kulttuuri- ja liikuntapalveluita tarjotaan huomattavan edullisesti tai ilmaiseksi. Kaupungin omien kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lisäksi mukaan tulisi ottaa myös muut toimijat, joilta kaupunki ostaisi palveluja kuntalaisia varten.

Koronapandemian jälkeen kulttuurin ja liikunnan kenttä tarvitsee kaupungilta tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen palvelujen turvallisuuteen. Aloitteen tavoitetta kaupunkilaisten yhteenkuuluvuudesta ja yleisöjen palaamisesta voidaan kuitenkin edistää ehdotettua tehokkaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Palvelujen maksuttomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa esimerkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla palveluissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia.

Pääsymaksujen poistaminen kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluista vääristäisi alan kilpailua ja saattaisi hyvästä tavoitteesta huolimatta johtaa epätoivottuun lopputulokseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on nettobudjetoitu ja toimintakatteeseen sidottu. Toimialan on katettava omalla tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Keskimääräinen sisäänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 500 000 euroa.

Useiden kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden taloudelliset edellytykset ovat jo lähtökohtaisesti kaupunkia heikommat. Maksuttomien palvelujen tarjoaminen vaikeuttaisi niiden tilannetta entisestään. Jos kaupunki poistaisi pääsymaksut omista palveluistaan, on oletettavaa, että yleisö hakeutuisi ennemmin niihin kuin yksityisten toimijoiden maksullisiin palveluihin.

Kaupunki on tukenut ja tulee tänäkin vuonna tukemaan kulttuuri- ja liikunta-alan toimijoita monin tavoin. Vuoden 2022 talousarviossa on varattu erillinen määräraha koronasta palautumiseen. Yksi selkeästi tunnistetuista kohteista on juuri kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Kulttuurin ja liikunnan toimijoita on tuettu mittavalla kertaluonteisella avustussummalla ja avustusten tasoa on sovittu korotettavan myös tuleville vuosille.

Kaupunki on tukenut kulttuurialan ammattilaisia ohjelmaostoilla esim. Kasarmintorin kesäterassin ja itsenäisyyspäivän maksuttomaan ohjelmaan. Näillä on pyritty edistämään kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta ja työllistämään koronakriisistä kärsineitä taiteen ammattilaisia. Ohjelmaostojen lisäksi kaupunki on tukenut helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien terveysturvallisuussuunnitelmia.

Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi veikkausvoittovaroista kanavoitu rahoitus kulttuuri- ja liikuntatoimijoille tulee lähivuosina heikkenemään. Koronasta palautumisen erillismäärärahan käyttöä suunnitellaan yhdessä kumppaneiden kanssa niin, että se auttaa yleisöjä palaamaan palvelujen pariin ja samalla rakentaa edellytyksiä toimia yhä vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän osana voidaan suunnitella yhteisiä tapahtumapäiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja Helsingin runsasta vapaa-ajan tarjontaa.

Erillisen kiitoskuukauden järjestäminen aloitteessa tarkoitetulla tavalla ei edellä todetusta johtuen ole tarkoituksenmukaista.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 173

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa tärkeän viestin kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmän ehdotuksessa koronakriisin jälkeisessä kiitoskuukaudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo kuitenkin, että ehdotuksen arvokasta tavoitetta yhteenkuuluvuudesta ja yleisöjen palaamisesta voidaan edistää ehdotettua tehokkaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että koronakriisin jälkeen kaupungin on tehtävä tekoja, joiden avulla kovan taloudellisen iskun ottaneet yleishyödylliset ja yksityiset kulttuuri- ja tapahtumatoimijat löytävät sekä uusia yleisöjä että aiemmat yleisönsä uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee kuitenkin aloitteessa mahdollisuuksia alennus- ja teemapäiville, mutta pitää ehdotettua kuukautta liian pitkänä aikana.

Asiantuntija-arvioiden mukaan koronakriisi tulee olemaan keskuudessamme vielä pitkään. Vaikka Suomen rokotusaste saataisiin tavoitellun 80 prosentin yläpuolelle, suuri osa maailmasta on yhä ilman ensimmäistäkään rokotetta. Rajojen aukeaminen ja matkailun palautuminen tullee tarkoittamaan, että koronavirus johtaa myös jatkossa satunnaisiin tartunta-aaltoihin. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kenttä tarvitsee siksi tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen ventovieraiden kanssa samassa tilassa olemiseen. Eduskunnan hyväksymä koronapassi on yksi keino edistää turvallisuudentunnetta kävijöiden keskuudessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tunnistaa aloitteessa mainitun tarpeen pysähtyä sen äärelle, mitä olemme käyneet vuosina 2020 ja 2021 läpi. Aloitteessa kuvattua kriisin kokemuksen äärelle pysähtymistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edesauttaa joulukuussa 2021 tekemällä ohjelmaostoja kulttuurin ja liikunnan toimijoilta niin, että itsenäisyyspäivän aattona ja itsenäisyyspäivänä on maksutonta ohjelmaa eri puolilla kaupunkia. Tuomalla iloa ja kauneutta kuntalaisille itsenäisyyspäivän viettoon voidaan sekä edistää kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta että työllistää koronakriisistä kärsineitä taiteen ja muun vapaa-aikasektorin ammattilaisia. Ohjelma toteutetaan ulkona tai useana pienempänä sisätapahtumana, jotta osallistujien ja esiintyjien terveysturvallisuus voidaan taata. Ohjelman kulut katetaan toimialalla syntyneistä menosäästöistä, joista on jo aiemmin päätetty suunnata tänä vuonna 1 000 000 euroa uusiin palveluostoihin kulttuuri- ja tapahtuma-alalta. Rahalla on jo tuotettu ohjelmaa esimerkiksi kesällä 2021 toteutetulle Kasarmitorin terassille ja tuettu helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien terveysturvallisuussuunnitelmia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimintakatteeseen sidottu, nettobudjetoitu toimiala. Tämä tarkoittaa, että toimialan on katettava omalla tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Aloitteessa ehdotetaan, että toimialan tapahtumista ja palveluista poistettaisiin käyntimaksut yhden kuukauden ajalta. Toimialan keskimääräinen myyntitulojen eli sisäänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 500 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että pääsymaksujen poistaminen vaikeuttaisi entisestään muiden, taloudellisilta edellytyksiltään selvästi kaupunkia heikompien kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden tilannetta ja voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo myös, että ehdotus johtaisi moniin käytännön hallinnollisiin ongelmiin esimerkiksi jo maksettujen kausimaksujen korvaamisesta. Lautakunta näkee, että täyden maksuttomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa esimerkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla palveluissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia.

Kaupungin talousarvioon vuodelle 2022 on suunniteltu erillistä varausta koronasta palautumiseen. Yhdeksi selkeäksi kohteeksi on tunnistettu kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi on todennäköistä, että valtion veikkausvoittovaroista kulttuuri- ja vapaa-aikasektorille kanavoima rahoitus tulee heikkenemään lähivuosina. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee suunnittelemaan erillismäärärahan käyttöä yhdessä kumppaneiden kanssa tavalla, joka toisaalta auttaa yleisöjä palaamaan palvelujen pariin sekä rakentaa kumppaneille edellytyksiä toimia yhä vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän työn osana voidaan myös miettiä koko elämysten tuottamisen kentän yhteisiä tapahtumallisia päiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja Helsingin koko runsasta vapaa-ajan tarjontaa. Hyviä hetkiä tällaiseen ovat esimerkiksi Helsinki-päivä ja itsenäisyyspäivä sekä koulujen lomakaudet.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi