Nimeämispyyntö, edustajat kuntien edustajainkokoukseen, Uudenmaan liitto

HEL 2021-007866
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 93 §

Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 14.9.2021 pidettävään Uudenmaan liiton jäsenkuntien edustajainkokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Juha Summasen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintopäällikkö Antti Peltosen.

Samalla konsernijaosto kehotti edustajainkokousedustajaa kannattamaan maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaalissa vaalien valmistelutoimikunnan tekemää esitystä maakuntavaltuustoon valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudenmaan liitto pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa 14.9.2021 pidettävään kuntien edustajainkokoukseen ja ilmoittamaan valinnasta 2.9.2021 mennessä.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kuntien edustajainkokous valitsee kokouksessaan 14.9.2021 maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuuston vaali toteutetaan vaalien valmistelutoimikunnan tekemän esityksen pohjalta.

Kunkin kunnan äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni.

Valittavan maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 83 ja se määräytyy vahvistettujen väkilukutietojen perusteella. Jäsenistä 27 on Helsingistä. Lisäksi valitaan vastaava määrä henkilökohtaisia varavaltuutettuja. Kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunta on vastannut maakuntavaltuuston valinnan valmistelusta. Valmistelutoimikunnan ehdotus perustuu voimasuhteiden mukaiseen jakoon ja ryhmien väliseen neuvottelutulokseen sekä ryhmien valitsemiin henkilöihin.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 29.6.2021, saate
2. Nimeämispyyntö 29.6.2021
3. Nimeämispyyntö 29.6.2021, liite, Kutsu edustajainkokoukseen 14.9.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.