Kokoonpanon muutos, Urheiluhallit Oy, Vantaan Energia Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy, hallituksien jäsenten nimeäminen

HEL 2021-007898
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 89 §

Urheiluhallit Oy:n, Vantaan Energia Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksien jäsenten nimeäminen sekä Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestysmuutos

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urheiluhallit Oy:n yhtiökokouksessa tai sen jatkokokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 • Anu Korpin (vihr.) tilalle hallituksen jäseneksi Nina Miettinen (vihr.),
 • Heimo Laaksosen (kok.) tilalle hallituksen jäseneksi Jaana Alaja(sd.),
 • Sirkka Liisa Grünnin (kok.) tilalle hallituksen varajäseneksi Katja Ahopelto (kok.),
 • Jan Huopaisen (vihr.) tilalle hallituksen varajäseneksi Joonas Lyytinen (vihr.) ja
 • Kirsi Sharman (kok.) tilalle hallituksen varajäseneksi Panu Heikkinen (sd.).

Lisäksi konsernijaosto kehotti hallitukseen valittavia toimimaan niin, että Juha Hakola (kok.) jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa tai sen jatkokokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

 • Matti Parpalan (kok.) tilalle hallituksen varapuheenjohtajaksi Pia Pakarinen (kok.) ja
 • Mia Nygård-Peltolan (kok.) tilalle hallituksen jäseneksi Harry Bogomoloff (kok.).

Konsernijaosto totesi, että Jasmin Hamid (vihr.) ei jatka hallituksessa.

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa tai sen jatkokokouksessa hyväksymään yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muutoksen luonnoksen mukaisena.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

 • Jussi Chydeniuksen (vihr.) tilalle hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Ylitalo (sd.)
 • Jari Kinnusen (sd.), Timo Raittisen (kok.), Emilia Taskisen (fp.) ja Mirka Vainikkan (sd.) tilalle hallituksen jäseniksi Katja Ahopelto (kok.), Oscar Byman (r.), Miina Huotari (vihr.) ja Juho Lehto (vas.) 

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena Jasmin Hamidin puoluetausta korjataan muodosta kok muotoon vihr.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Titta Hiltusen ehdotuksesta kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juho Lehto.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntavaalien 2017 yhteydessä konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50 että kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa, ellei toimivallasta ole muutoin määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto toisin päätä tai ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Urheiluhallit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,30 %.

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan kuusi (6) varsinaista ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) uutta luottamushenkilötaustaista varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Lisäksi hallitusta kehotetaan toimimaan niin, että Juha Hakola (kok.) jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Yhtiö kuuluu Vantaan kaupunkikonserniin 60 %:n omistusosuudella ja Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiön osakassopimusta päivitettiin kesällä 2021 (konsernijaosto 14.6.2021, § 76), minkä mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme (3) jäsentä, Helsinki kaksi (2) jäsentä ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi (2) jäsentä. Osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaatioiden ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Helsinki nimeää hallituksen varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista toinen varapuheenjohtajaksi.

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestysmuutos

Konsernijaosto hyväksyi 14.6.2021, § 76 yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Nyt uuden yhtiöjärjestyksen toimialapykälään (2§) on havaittu tarve tehdä täsmennys niin, että poistetaan suora viittaus maakaasuun ja lisätään nimenomainen maininta kiertotaloudesta. Ehdotettu uusi toimialapykälä kuuluu seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.”

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiön toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista yli 90 % ja sen mukaisesti on vähemmistöosakkaille tehty lunastustarjous lopuista osakkeista.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt viisi (5) luottamushenkilötaustaista varsinaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi