Kokoonpanon muutos, eräät säätiöt, hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen

HEL 2021-007899
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 91 §

Eräiden säätiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 • nimetä Ami-säätiö sr:n, Helsingin seniorisäätiö sr:n, Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsingin teatterisäätiö sr:n, Jääkenttäsäätiö sr:n ja UMO-säätiö sr:n nykyisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet liitteen mukaisesti kunkin säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi muiden hallitusjäsenyyksien säilyessä ennallaan em. toimikauden,
 • nimetä Stadion-säätiö sr:n nykyisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet liitteen mukaisesti, sekä
 • kehottaa nykyisiä kaupungin nimeämiä jäseniä kyseisten säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että liitteen mukaiset muutokset säätiöiden hallituksiin pannaan täytäntöön viivytyksettä.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta nimetä Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Harry Bogomoloffin ja Ami-säätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Juha Hakolan.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Titta Hiltusen ehdotuksesta nimetä Helsingin seniorisäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Mirja Arajärven, Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Feniks Willamon, Helsingin teatterisäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Mike Pohjolan, Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Sanna Wuorion ja UMO-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi Salla Viitasen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntavaalien 2017 yhteydessä konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50 että kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

Edellä mainitussa päätöksessä konsernijaosto tarkensi myös joidenkin yhteisöiden ja säätiöiden luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten määrää, minkä mukaisesti tiettyjen säätiöiden hallitukseen valitaan nyt myös viranhaltijataustainen jäsen/-iä.

Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin eroavat ja välittömästi sen jälkeen heidän tilalleen valitut uudet hallituksen jäsenet aloittavat toimikautensa hallituksessa.

Kuntavaaleihin perustuvien hallitusmuutosten osalta on siten tarpeen tehdä päätös sekä uusista nimettävistä henkilöistä että toimiohjeesta nykyisille hallituksen jäsenille toimia niin, että muutokset pannaan täytäntöön viivytyksettä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Tämän esityksen liitteessä on esitykset alla mainittujen säätiöiden hallituksiin kuntavaalien jälkeen valittaviksi henkilöiksi.

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoitus on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita.

Säätiön toiminta on muuttunut olennaisesti säätiön hallinnoimien koulutustoimintojen yhdistämisen (AEL-Amiedu) myötä. Ami-säätiö omistaa 50 % AEL-Amiedu Oy:stä.

Vuosien 2020-2021 aikana säätiö on kehittämässä uusia toiminnan muotoja, jotka ovat säätiön taustayhteisöjen tarpeiden ja odotusten sekä säätiön tarkoituspykälän kannalta merkittäviä. Muutoksen vuoksi myös säätiön sääntöjä ollaan päivittämässä vastaamaan paremmin uutta toimintaa.

Uuden toiminnan tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantuntemusta työn ja työelämän kehittämiseen sekä jatkuvaan oppimiseen liittyen. Säätiö tulee kokoamaan ajantasaista tilannekuvaa ja ennakointietoa seudullisesta kehitysympäristöstä, työn murroksesta ja toimialojen muutoksesta, jotta esimerkiksi jatkuvan oppimisen palveluja voidaan kehittää paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi. Yhtenä keskeisenä vaikuttavuuden indikaattorina tulee olemaan pääkaupunkiseudun kohtaanto-ongelman muutos.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen ja kuntavaalien jälkeisten paikkajakoneuvottelujen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi, ja heille varajäsenet sekä lisäksi kaksi (2) viranhaltijataustaista jäsentä ja varajäsentä. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Helsingin Seniorisäätiö sr

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea vanhusten asemaa ja tuottaa palveluja ikääntyville sekä erityisistä syistä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt neljä (4) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi sekä lisäksi yksi (1) viranhaltijataustainen jäsen. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen edistäminen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen valitaan aiemman käytännön mukaisesti nyt viisi (5) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Säätiön hallinnosta vastaa seitsemänjäseninen hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunki valitsee. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi (2), Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden (1), Kaupunginteatterin tanssijat yhden (1), Kaupunginteatterin teknilliset yhden (1) neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Hallituksen toimikausi on uusien sääntöjen mukaan neljä kalenterivuotta.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt kuusi (6) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi, sekä yksi (1) viranhaltijataustainen jäsen. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Jääkenttäsäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa edellä tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden tilojen vuokrausta. Säätiö voi omistaa ja hallita jää- ja urheiluhallikiinteistöjä omistavia ja ylläpitäviä yhtiöitä ja osallistua niiden jää- ja urheiluhallirakennushankkeiden rahoitukseen.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan kahdeksasta yhdeksään (8-9) jäsentä, joista kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta niin, että toimikausi alkaa 31. elokuuta ja päättyy 1. syyskuuta.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi, ja heille varajäsenet sekä lisäksi kaksi (2) viranhaltijataustaista jäsentä.

UMO-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen yleisön keskuudessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen valitaan nyt viisi (5) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi