Vahingonkorvaus, autovaurio, 1.7.2021, Kraputie 2, kaupan takapiha

HEL 2021-008151
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 597 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.9.2021 § 165 (autovaurio)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.9.2021 § 165 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 30.9.2021 § 165 päätöksellään hylännyt 1.7.2021 kello 16.30 osoitteessa Kraputie, K-marketin kiinteistön kiertävällä tiellä tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 1.7.2021 noin kello 16.30 Kraputie, K-marketin kiinteistön kiertävällä tiellä tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija on kertonut oikaisuvaatimuksessa, että montun reuna oli ollut todella terävä, ja se on ollut omiaan aiheuttamaan vaurion matalaprofiiliseen renkaaseen. Hakijan mukaan tilanteessa ei ole ollut kuopan väistämismahdollisuutta vastaantulevasta liikenteestä johtuen. Oikaisuvaatimuksen mukaan monttua ei ole lukuisista pyynnöistä huolimatta kunnostettu.

Perustelut

Lautakunta viittasi yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyi yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Vahinkotapahtuma ei yksistään synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapitolain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten kautta.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Vahinkopaikka on hoitoluokkaan III kuuluva vähäliikenteinen tonttikatu, jonka päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Kaupungin asiakaspalvelujärjestelmään on saapunut ilmoitus kyseisestä kuopasta 27.5.2021. Ilmoittajalle on tuolloin kerrottu kaupungin suunnittelevan kuopan korjaamista kesän 2021 aikana. Kaupungille ei ole saapunut muita ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia liittyen kyseiseen kuoppaan ennen vahinkotapahtumaa 1.7.2021. Toinen ilmoitus kyseisestä kuopasta on saapunut kaupungille vasta vahinkotapahtuman jälkeen, 5.7.2021, ja kuoppa on korjattu 13.7.2021. Kaupungille on saapunut ilmoitus 15.6.2021 kahdesta Kraputiellä olevasta kuopasta, mutta nämä kuopat ovat sijainneet eri kohdissa Kraputiellä kuin kyseessä oleva kuoppa.

Kaupunki on pyytänyt kadun kunnossapidosta vastaavalta selvityksen oikaisuvaatimuksen johdosta. Saadun selvityksen mukaan kuoppaa ei ole paikattu aikaisemmin, koska usein keväisin paljastuu lukuisa joukko talven aikana syntyneitä päällystevaurioita eikä kaikkia samoihin aikoihin ilmestyneitä reikiä voida paikata samaan aikaan. Vaurioita korjataan kevään ja kesän aikana. Kraputie on vähäliikenteinen asuntokatu, kadulta on ajoyhteys vain muutamaan rakennettuun kiinteistöön. Keväällä 2021 Kraputieltä on saatu palautetta kadulla olevista rei'istä. Reikiä on merkitty palautejärjestelmään eri kohtiin katua. Vaurioita on korjattu eri aikoina, koska korjaustapa ja korjauksessa käytettävät materiaalit voivat poiketa toisistaan. Selvityksessä on lisäksi todettu, että hakijan vaurioitunut rengas on erittäin matalaprofiilinen erikoisrengas 285/30 R 22.

Kunnossapidosta vastaava on todennut aikaisemmassa selvityksessään hakijan valokuvan perusteella, että kuopan halkaisija on ollut noin 50 cm ja syvyys noin 4 cm, ja ettei kuoppa ole näyttänyt erityisen teräväreunaiselta.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai evätä kokonaan, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon.

Matalaprofiiliset renkaat ovat erityisen herkkiä vahingoittumaan. Ajoväylien laatuvaatimuksia ei voida asettaa tällaisten ääriarvojen mukaan. Erikoisrenkaiden käyttäjän voidaan katsoa ottavan tietoisen riskin.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ajoneuvon kuljettajan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Hakija on kertonut olleensa tietoinen kadun kunnosta ja kadulla sijainneesta kuopasta, joten vahinkopaikka on ollut hakijalle tuttu. Kadun nopeusrajoitus on 30 km/tunnissa. Juuri ennen vahinkopaikkaa on lisäksi varoitettu liikennemerkillä tienkohdasta, jossa liikkuu usein lapsia. Vahinko on tapahtunut kesällä valoisaan aikaan ja sää on ollut vahinkohetkellä selkeä ja poutainen. Kuoppa on siten ollut havaittavissa ja väistettävissä vastaan tulleesta liikenteestä huolimatta.

Kaupunki katsoo edellä esitetyin perustein toimineensa huolellisesti kadun kunnossapidossa. Kyseinen kuoppa ei ole kaupungin näkemyksen mukaan aiheuttanut kokonsa, sijaintinsa ja vahinkoaikaan vallinneiden olosuhteiden vuoksi sellaista vaaraa, ettei vahinkopaikan kunnon voitaisi katsoa täyttäneen III-hoitoluokan ajoradalle asetettuja laatuvaatimuksia myös ennen korjauksen suorittamista. Vahinkopaikka on näin ollen ollut vahinkohetkellä kunnossapitolain edellyttämässä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki on myös korjannut kuopan kesän 2021 aikana. Kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/2018) 1-4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3-5 §, liite 3.1, A 17

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 1.10.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 1.10.2021 eli säädetyssä määräajassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 30.09.2021 § 165

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 6.7.2021 esittänyt kaupungille 970 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvon rengas vaurioitui 1.7.2021 klo 16.30 ajettaessa kuoppaan osoitteessa Kraputie, K-marketin kiinteistön kiertävällä tiellä. Hakija kertoo, että asfaltissa oli kuoppa, josta hän oli tietoinen, mutta jota hän ei pystynyt vahinkohetkellä väistämään. Kuoppaan ajamisen seurauksena ajoneuvon rengas vaurioitui ja hakija vaatii renkaiden vaihtamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamista.

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan III kuuluva tonttikatu. Sen päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Selvityksen mukaan kuoppa sijaitsee kaapelikaivannon kohdalla. Kaivantoon sijoitetut kaapelit palvelevat viereisen päiväkodin lapsista varoittavia valoja. Kaivutyöt on ilmeisesti tehty ennen kuin alue on siirtynyt Helsingin kaupungin omistukseen. Katualue ei sijaitse nykyisin voimassa olevan kaavan osoittamassa paikassa, mutta katuosa on kaupungin kunnossapidossa. Katu palvelee päiväkotia ja liikekiinteistössä asioivia. Kuvan ja kaivannon leveyden perusteella kuopan halkaisija on ollut noin 0,5 m, kuoppa ei näytä erityisen teräväreunaiselta. Ajosuunnasta kuoppa on hyvin havaittavissa ennen mutkaa. Ilmoitus Kraputien kuopasta on kirjattu palautejärjestelmään 5.7.2021. Reikä on paikattu 13.7.2021. Paikkaus on tehty kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun kunnossapidosta vastaavat ovat saaneet tiedon päällystevauriosta, ottaen huomioon kyseisen kadun ylläpitoluokitus ja vähäinen liikenteellinen merkitys.

Pelkkä asfaltin päällystevaurio ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Hakijan mukaan hän on ollut tietoinen kuopan olemassaolosta, mutta ei ole kyennyt havainnoimaan kuoppaa ajoneuvosta käsin. Vaikka päällystevauriot olisivatkin joskus hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliikennelain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahinko on tapahtunut kiinteistöä palvelevalla lyhyellä tieosuudella, jossa yleensä ajetaan alhaisella nopeudella. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus ja vahinkopaikka on mutkan kohdalla. Alueella on lapsista varoittava liikennemerkki ja valot. Alueen olosuhteista johtuen kuljettajalta voidaan edellyttää erityistä huolellisuutta. Lisäksi vahinko on tapahtunut valoisaan aikaan. Hakijalla on siten valaistuksen ja ajonopeuden puolesta ollut mahdollisuus havaita ja väistää päällystevaurio. Vaikka tieosuudelle on tullut toinen auto vastaan, on kuljettajan kyettävä tieliikennelain mukaan pysäyttämään ajoneuvo edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan III kuuluva katu, jonka päällysteessä sallitaan kohtuullinen määrä vaurioita, kunhan ne eivät aiheuta vaaratilanteita. Päällystevaurio on ollut suhteellisen pieni ja sijainniltaan väistettävissä, joten sen ei voida katsoa aiheuttaneen vaaratilanteita. Vauriosta on tullut hakijan lisäksi kaupungille yksi ilmoitus ennen vahinkoa, jonka kaupunki on käsitellyt ja ilmoittanut suunnittelevansa kuopan paikkaamista kesällä 2021. Paikka on hakijan ilmoituksen jälkeen korjattu kohtuullisessa ajassa.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot

Sara Hagström, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 34723

kymp.korvausasiat@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 09 310 33260

virpi.leppanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 1.10.2021
2. Oikaisuvaatimus 1.10.2021, saate
3. Oikaisuvaatimus 1.10.2021, liite, pöytäkirjanote
4. Oikaisuvaatimus, täydennys 8.10.2021
5. Oikaisuvaatimus täydennys 8.10.2021, liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.