Avustuksen myöntäminen, Kaupunginhallitus, yleisavustukset vuodelle 2022

HEL 2021-008200
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 924 §

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) yhteensä 853 200 euroa vuonna 2022 seuraavasti:

Hakija         euroa
Alvar Aalto -säätiö        15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.          6 000
Föreningen Luckan rf.          3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.        34 800
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka      100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.        95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf.          6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry.          7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.      187 657
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta                0
Helsinki-Seura ry.        16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry.          6 000
Hyötykasviyhdistys ry.        54 000
Norr om Stan rf.          3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.          3 930
Suomen Rauhanliitto ry.        17 700
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.        12 837
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tukemiseen, kansliapäällikön käytettäväksi        17 820
Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi          2 555
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi          6 490
Veteraanijärjestöjen vuokrat, kansliapäällikön käytettäväksi        17 820
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi      238 781
Sulje

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 3.12.2020 (Helsingin kaupungin verkkosivut, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2022 tuli hakea 30.4.2021 klo 16.00 mennessä. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, jota muut toimialat eivät avusta (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta ja vuosikokouksen pöytäkirja (yhdistyksen kokous, jossa päätetty edellisen tilikauden tilinpäätöksestä). Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2022 saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 17 kappaletta. Jyty Metropoli ry perui vuoden 2022 avustushakemuksen. Yhdistys ei jatka Stansvikin kartanoalueen vuokrasopimusta, eikä hae kaupungilta avustusta tilojen vuokraan ja ylläpitoon.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 vahvistaman vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdan 1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) avustusmääräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi on 2 348 000 euron suuruinen. Tämä on saman verran kuin vuonna 2021.

Kaupunginhallituksen avustusmäärärahasta kaupunginvaltuusto on päättänyt sitovina avustuksina Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 83 000 euroa. Vuosaaren Urheilutalolle maksettavaa, sopimukseen perustuvaa avustusta Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksen 126 autopaikan hoito- ja rahoitusvastikekustannuksiin on kasvatettu kustannusten nousun takia 8 000 eurolla. Muiden yhteisöjen avustukset (sis. kaupunginhallituksen yleisavustukset ja muut avustukset kansliapäällikön käyttöön) pienentyvät edellisen korotuksen johdosta 8 000 euroa.

Tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää muiden yhteisöjen avustusten 853 200 euron suuruisen määrärahan käytöstä. Tämä avustusmääräraha pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2021, joten avustuksiin esitettävät summat ovat pääosin edellisvuoden tasolla.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 1 096 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus käsitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin avustusten yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2020 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2021, vuodelle 2022 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2022 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2.

Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Ennen avustuspäätöksen tekemistä on arvioitu avustusten saajien toimintaa huomioiden valtiontukisäännökset. Avustuksen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa, jonka tukeminen houkuttelisi asiakkaita tai investointeja muista maista kuin marginaalisesti eikä toimenpide vaikuta siten jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197.)

Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry:n avustus on myönnetty vuosille 2019, 2020 ja 2021 de minimis -tukena eli niin kutsuttuna vähämerkityksellisenä valtiontukena. Yhdistyksen toiminnasta tehdyn uudelleen arvioinnin jälkeen avustusta ei myönnetä vuodelle 2022 de minimis -tukena. Komissio on valtiontuen käsitettä koskevassa tiedonannossa todennut, ettei julkinen tuki, joka koskee vapaa-ajan tilaa, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista, ole valtiontukea, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto 2016/C 262/01 kohta 197). Hyötykasviyhdistyksen yleisötilojen ja talvipuutarhan vuokran tukeminen ei vaikuta siten jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Hyötykasviyhdistyksen siementen myynti verkkokaupassa ei myöskään vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä yhdistyksen myynti suuntautuu kotimaahan.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan säätiöllä ei ole henkilö- tai yhteisöjäseniä.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 14 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 1 506 henkilöjäsentä, joista 1 300 on helsinkiläisiä.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on kahdeksan henkilöjäsentä, joista neljä on helsinkiläisiä.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta 34 800 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 34 800. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 9 500 henkilöjäsentä, joista 9 500 on helsinkiläisiä. Lisäksi yhteisöllä on yksi helsinkiläinen yhteisöjäsen.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 128 300 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 70 helsinkiläistä yhteisöjäsentä.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta 106 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 27 helsinkiläistä yhteisöjäsentä.

Helsingin Pohjola-Norden haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 600 henkilöjäsentä, joista 580 on helsinkiläisiä.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 1 443 henkilöjäsentä, joista 1 083 on helsinkiläisiä. Lisäksi heillä on yksi helsinkiläinen yhteisöjäsen.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta ja vuokra-avustusta yhteensä 191 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 13 879 henkilöjäsentä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta haki toiminta-avustusta 25 000 euroa vuodelle 2022. Avustusta haetaan ylioppilaskunnan ylläpitämän perheellisille opiskelijoille tarkoitetun lastenhoitopalvelun työntekijän palkkauskustannuksiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja tätä aiemmin varhaiskasvatusvirasto on myöntänyt lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustuksia vuoteen 2020 saakka. Avustus on kohdistunut alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja täydentävän lastenhoitopalvelun ja varhaiskasvatuspalvelun rinnalla arkisin päiväaikaan toteutettavaan kerhotoimintaan. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle on myönnetty kyseistä avustusta vuosina, jolloin he ovat sitä hakeneet.

Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan ja kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, jota muut toimialat eivät avusta. Vuonna 2021 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lakkautti alle kouluikäisten varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien lasten harrastustoiminnan avustukset kokonaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa sekä Viikissä että Katajanokalla alle kouluikäisille lapsille maksutonta kerhopalvelua, jossa on ollut vapaita paikkoja. Kerhotoiminta on avointa suunnitelmallista varhaiskasvatusta, jossa on kelpoiset työntekijät ja toiminta on osa joko varhaiskasvatusyksikköä tai leikkipuistoyksikköä. Kerhojen käyttö ei sulje pois kotihoidon tukea, joka on ollut tärkeä näkökulma opiskelijoille. Toimiala ei ole nähnyt tarpeelliseksi rahoittaa palvelua avustusten kautta, koska se toteuttaa sitä jo toimialan omissa palveluissa. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 26 191 henkilöjäsentä.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 477 henkilöjäsentä, joista 439 on helsinkiläisiä.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2022 vuokra-avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 56 helsinkiläistä henkilöjäsentä.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 54 000 euroa. Vuoden 2022 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 6 466 henkilöjäsentä, joista 3 050 on helsinkiläisiä. Lisäksi heillä on 14 yhteisöjäsentä, joista seitsemän on helsinkiläisiä.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 27 yhteisöjäsentä, joista 14 on helsinkiläisiä.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2022 avustus on vuoden 2021 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2021 tasosta. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 2 745 henkilöjäsentä, joista 962 on helsinkiläisiä.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 17 800 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 17 700 euroa. Avustus kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2022 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 16 yhteisöjäsentä, joista 12 on helsinkiläisiä.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta ja vuokra-avustusta yhteensä 25 200 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Vuoden 2022 avustus on samalla tasolla kuin vuonna 2021. Yhteisön ilmoituksen mukaan heillä on 900 henkilöjäsentä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2023 avustusten hakemisesta

Vuoden 2023 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 2.12.2021 lehdissä (Helsingin sanomat ja HBL) ja kaupungin internetsivuilla. Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2023 tulee hakea 30.4.2022 klo 16.00 mennessä. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, jota muut toimialat eivät avusta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi