Vuokraus, tilat, Ratapihantie 11, Sponda Investment Properties C Oy

HEL 2021-008256
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Vuokraus, tilat, Ratapihantie 11, Sponda Investment Properties C Oy, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Ratapihantie 11 sijaitsevan 1 120 m² suuruisten tilojen vuokrauksesta Sponda Investment Properties C Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön.

Vuokrasopimuksen arvonlisäveroton kokonaishinta on 26 880,00 euroa/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m².

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 16.8.2021 ja päättyy 15.8.2029. Tiloista maksetaan vuokraa ajalla 1.1.2022-15.8.2029.

Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa sähkölaskun laskutuksen mukaan sekä muut mahdolliset erilliskorvaukset suoraan vuokranantajalle.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala perustaa uuden lastenpsykiatrian lääketieteellisen yksikön, joka laajentaa jo olemassa olevaa yhdeksän henkilön työryhmää. Toiminta liittyy jatkossa osaksi terveys- ja hyvinvointikeskuksia ja on tiiviissä yhteistyössä perhekeskusten kanssa. Tavoitteena on Helsingin perustason lastenpsykiatrian vahvistaminen, erikoissairaanhoidosta perustasolle siirtyvien alle 13-vuotiaiden lasten jatkohoidon järjestäminen ja lastenpsykiatristen konsultaatioiden järjestäminen muille lasten kanssa toimiville ammattilaisille.

Nykyiset tilat nykyiselle vakanssimäärälle sijaitsevat Kallion virastotalolle, jotka eivät vastaa tarvittavia tilatarpeita. Uudet, vuokrattavat, tilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella aivan Pasilan uuden juna-aseman läheisyydessä ja ovat esteettömät. Uusi, perustettava, keskus vahvistaa lastenpsykiatrian tilatarvetta. Tiloihin tehdään toiminnallisia muutostöitä ja tilat voidaan ottaa käyttöön vaiheittan syksyn 2021 aikana. Tilat ovat kokonaisuudessaan käytettävissä 1.1.2022 alkaen, jolloin tilojen vuokranmaksu alkaa.

Lastenpsykiatrian lääketieteelliseksi yksikön esitetään täten vuokrattavaksi Ratapihantie 11 sijaitsevia tiloja. Kokonaisvuokra tiloista on 24 euroa/m² sisältäen ylläpidon.

Päätös tullut nähtäväksi 30.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Helsingin kaupunki vuokrasopimus 110071 pvm 2.7.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.