Hankesuunnitelma, Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman saneeraus

HEL 2021-008344
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 859 §

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat enintään 6 710 000 euroa lokakuun 2021 kustannustasossa.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman peruskorjauksella ja modernisoinnilla parannetaan Helsingin metrojärjestelmän luotettavuutta ja häiriönsietokykyä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 (Kvesto 13.10.2021 § 293) todetaan, että kaupunkia kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä tavoitteita ja on strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöasema on yli 30 vuotta vanha ja siten tulossa käyttöikänsä päähän. Lisäksi vanhoihin laitteistoihin on vaikea saada varaosia. Sähkönsyöttöasema on rakennettu ennen Vuosaaren haaran rakentamista. Aseman toiminta ei vastaa tämän hetken liikennöintimääriä.

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöasemaa lähimmät sähkönsyöttöasemat sijaitsevat Siilitien ja Kontulan metroasemien läheisyydessä. Sähkönsyöttöasema palvelee sekä linjarataa, joka haarautuu Itäkeskuksessa, että syöttöraiteita metrovarikolta. Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikennöinnille huomattavia häiriöitä, pahimmillaan keskeytyksiä. Modernisoinnin myötä myös sähkönsyöttöaseman kunnossapidettävyys paranee.

Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemarakennus sijaitsee Korsholmantien varrella, metroradan Mellunmäen haaran länsipuolella. Syöttöaseman toimintaan kuuluu kiinteästi myös kolme rata-alueella olevaa erotinkojeistoa. Rata-alueen kosteus, lämpötilat ja pöly aiheuttavat rata-alueella sijaitseville kojeistoille merkittävää rasitusta.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2023 aikana ja töiden kokonaiskestoksi on arvioitu 20 kuukautta.

Hankkeessa uusitaan metron sähkönsyöttöaseman laitteistot ja peruskorjataan tilat ja asennusreitit rakenteiden, pintojen ja talotekniikan osalta. Syöttöasemarakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleja, joita käytetään kesäisin syöttöaseman jäähdytysjärjestelmän energiatarpeen osittaiseen kattamiseen.

Siilitien ja Kulosaaren sähkönsyöttöasemien peruskorjauksissa käytössä ollut tilapäinen sähkönsyöttöasema tuodaan paikalle korvaamaan Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemaa töiden ajaksi. Näin pystytään turvaamaan sähkönsyöttö metroradalle hankkeen ajan.

Hankkeen toteutussuunnittelussa valittavissa teknisissä ratkaisuissa rakennus- ja talotekniikan osalta kiinnitetään huomioita ratkaisujen elinkaareen, energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisyyteen tai kiertotalouteen. Rakennus- ja taloteknisissä töissä toteutetaan siirto- ja väistötoimia tarpeen mukaisesti.

Hankkeessa uusitaan molemmat metron sähkönsyöttöaseman ratasähkömuuntajat. Uusiksi muuntajiksi hankintaan vähähäviöisiä malleja, jotta häviöenergian määrä vähenee. Myös sähkönsyöttöaseman tasasähkökatkaisijakojeistot, DC-kaapelisyötöt, sähkönsyöttöaseman 10 kV-kojeistot ja sähkönsyöttöaseman omakäyttömuuntaja uusitaan.

Lisäksi vanhat erotinkojeistot korvataan kahdella uudella kojeistolla, joille rakennetaan myös uudet sijoituspaikat rata-alueelle. Uusilla suojatuilla sijoitustiloilla erotinkojeistojen käyttövarmuus paranee.

Sähkönsyöttöaseman kaapeloinnit radan molemmille haaroille uusitaan vastaamaan nykyhetken ja tulevien vuosien tarpeita. Samalla yhtenäistetään haaraumakohdan johdotukset muun rataverkon kanssa.

Uusittavien laitteistojen kaukovalvontaa lisätään samalla toimintavarmuuden parantamiseksi ja paloriskien pienentämiseksi. Uusien laitteistojen käyttöiäksi on arvioitu 30 vuotta.

Hankkeen toteuttaminen ei vaadi muutoksia asemakaavaan ja rakennuslupa hankkeen toteuttamiseksi on haettu.

Hanke toteutetaan siten, ettei metroliikenteelle aiheudu katkoja ja tavoitteena on välttää liikenteen rajoituksia. Työmaajärjestelyt eivät vaikuta Itäkeskuksen metroasemaa käyttäviin matkustajiin. Kriittisiä käyttöönotto- ja kytkentätöitä suoritetaan öisin, kun linjaliikenne on tauolla.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman saneerauksen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 6 710 000 euroa hankesuunnitelman ja päivitetyn kustannustasolaskelman mukaisesti.

Hankesuunnitelman kustannusselvityksen on laatinut rakennusosa-arviona rakennushankkeen kustannus- ja määrätietopalveluihin erikoistunut yritys. Laskelma perustuu sähkösuunnittelijan kustannusarvioihin, arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan hankesuunnitelma-aineistoon sekä LVI- suunnittelijan kustannusarvioon.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 10/2021 Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty Haahtela-indeksi on 106,3 rakennuskustannusindeksin ollessa 113,1 (2015 = 100).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty kesäkuuhun 2021 mennessä noin 240 000 euroa.

Vuodelle 2022 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2 190 000 euroa ja vuodelle 2023 4 000 000 euroa. Vuodelle 2021 arvioitu osuus kustannuksista on huomioitu HKL:n vuoden 2021 tulosbudjetissa. Vuosille 2022–2023 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina noin 260 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (130 000 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä 2 100 000 euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 130 000 euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 2 500 000 euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman saneerauksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 150 000 euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman saneerauksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 240 000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liikennelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.08.2021 § 119

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman saneerauksen hankesuunnitelman 11.6.2021 hyväksymistä niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 6,44 milj. euroa kustannustasossa syyskuu 2020.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi