Kokoonpano, johtokunta, Rakentamispalveluliikelaitos, toimikausi 2021-2023

HEL 2021-008544
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 590 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
Jäsen
Varajäsen
1.
Kok
Otto Meri
Maarit Toveri
2.
SDP
Anita Hellman
Kalle Mikkolainen
3.
Vihr.
Vellu Taskila
Anna Laine
4.
 
Nina Sundell (kaupunkiympäristön toimiala, hallinto- ja tukipalvelut)
Kirsti Laine-Hendolin (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hallinto)
5.
 
Marko Karvinen (kaupunginkanslia, strategiaosasto, kaupunkistrategiayksikkö)
Mauno Kemppi (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, tilapalvelut)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
Otto Meri
Varapuheenjohtaja
Anita Hellman

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii rakentamispalveluliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Rakentamispalveluliikelaitos huolehtii rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1.
jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2.
olla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3.
jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi