Kokoonpano, johtokunta, Henkilöstökassatoimikunta, toimikausi 2021

HEL 2021-008607
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 698 §

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2021 alkaneelle toimikaudelleen kaupunginhallituksen vahvistamien henkilöstökassan sääntöjen mukaiseen henkilöstökassatoimikuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
rahoitusjohtaja
talous- ja suunnittelupäällikkö
Tuula Saxholm
Tero Vuontisjärvi
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
 
henkilöstöpolitiikan johtaja
suunnittelupäällikkö
Asta Enroos
Pekka Tirkkonen
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
 
 
talous- ja suunnittelupäällikkö
henkilöstöpäällikkö
Sampo Pajari
Manna Torvinen
Sosiaali ja terveystoimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
 
Kimmo Sainio
Jaana Alaja 
Tehy
JUKO
 
 
Kaisa Soininen
Carita Bardakci
Jyty 
JHL

Samalla kaupunginhallitus päätti

- valita toimikunnan puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin ja varapuheenjohtajaksi henkilöstöpolitiikan johtajan Asta Enroosin.

- että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstökassan sääntöjen mukaan henkilöstökassan toimintaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi valitaan järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä. Kullekin jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus asetti toimikunnan edelliselle toimikaudelleen 17.6.2019, 456 §, ja päätti 8.2.2021, 106 §, toimikunnan täydentämisestä kahden varajäsenen eron vuoksi. Toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Tuula Saxholm varajäsenenään Tero Vuontisjärvi, varapuheenjohtajana Asta Enroos varajäsenenään Pekka Tirkkonen, Sampo Pajari varajäsenenään Manna Torvinen, Vuokko Uusikangas varajäsenenään Kimmo Sainio sekä Carita Bardakci varajäsenenään Kaisa Soininen.

Järjestöneuvottelukunta on ehdottanut, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi valitaan Kimmo Sainio ja Kaisa Soininen sekä ensiksi mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaana Alaja ja jäljempänä mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Carita Bardakci.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi