Yhtiökokoukset vuonna 2021, Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

HEL 2021-008721
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 101 §

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.9.2021 hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen.

Yhtiökokous

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.9.2021 klo 9.00 osoitteessa Työpaikankatu 8, 00580 Helsinki. Kokous järjestetään myös Teams -sovelluksen välityksellä.

Taustaa

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle (Haso) Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kohteiden (tontit 39281/1 ja 39281/2) asukaspysäköinti on ollut tarkoitus järjestää osittain yhtiön omistamissa pysäköintilaitoksissa ja osittain valtion Väyläviraston omistamalle alueelle. Mikäli näin toimittaisiin, tulisi kaupunki vuokraamaan alueen Väylävirastolta ja edelleenvuokraamaan sen Hekalle ja Hasolle. Mahdollisen ongelman asiassa aiheuttaa se, että vuokrattava alue on tarkoitettu mahdolliselle rautatien lisäraiteelle, jonka toteuttamisesta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Tämän vuoksi Väylävirasto edellyttää vuokrasopimukseen 2–5 vuoden irtisanomisehtoa.

Koska Väyläviraston irtisanomisehto aiheuttaa epävarmuutta Hekan ja Hason autopaikoituksen pysyvyydelle, ovat Heka ja Haso ilmoittaneet halukkuutensa sijoittaa kaikki pysäköintipaikkansa yhtiön omistamiin pysäköintilaitoksiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) luovuttaa Hekan ja Hason tarvitsemat 15 autopaikkaa omista, yhtiön pysäköintilaitoksessa sijaitsevista liityntäpysäköintipaikoistaan (osakesarja C1). HKL on alustavasti ilmoittanut hyväksyvänsä ratkaisun, jossa heidän liityntäpysäköintipaikkojensa määrää vähennetään. Lisäksi yhtiön ja HKL:n välille solmittu merkintäsopimus mahdollistaa sopimuksen muuttamisen osakemäärän osalta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 19.11.2020 myöntänyt hallitukselle valtuuden tarjota merkittäväksi enintään 100 kappaletta B1-osakesarjan osakkeita. Koska edellä mainittu osakemäärä ei edellä mainitun ratkaisun toteutuessa ole enää riittävä, esitetään yhtiökokouksessa lisävaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle tarjota merkittäväksi 15 kappaletta uusia osakesarjan B1 osakkeita.

Hallituksen esitys suunnattujen osakeantien järjestämisestä

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ottamaan Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatuista osakeanneista Fallkullan kiilan alueen kiinteistöjen haltijoille/omistajille.
2. Tämän valtuutuksen perusteella voidaan tarjota merkittäväksi yhteensä enintään 15 kappaletta uusia yhtiön B1-sarjan osakkeita. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 19.11.2020 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen tarjota merkittäväksi enintään 100 kappaletta uusia B1-osakkeita, joten tämän valtuutuksen myöntämisen jälkeen uusia B1-sarjan osakkeita voidaan tarjota merkittäväksi enintään 115 kappaletta. 
3. Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa/omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n B1-sarjan osakkeita.
4. Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston myöntämään valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus on määrittänyt B1-sarjan osakkeiden merkintähinnan perustuen sopimusalue 1:n pysäköintilaitoksen investoinnin hankinta-arvoerittelyssä esitettyyn omarahoitusosuuden arvioon 33 000 euroa/osake (alv 0). Lisäksi hallitus on päättänyt, että merkintähintaa tarkistetaan Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymän merkintä- ja käyttösopimuksen periaatteiden mukaisesti siten, että merkintähintaa tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksia vastaavasti (perusindeksi 2015=100, indeksiluku 03/2020 104,4). Indeksiluvun laskiessa alle perusindeksiluvun merkintähintaa ei kuitenkaan alenneta alkuperäisen merkintähinnan alapuolelle.
5. Hallitus määrittää ja päättää osakkeiden merkintäajan.
6. Osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ellei hallitus osakeantipäätöksessä toisin määrää.
7. Osakkeiden kunkin merkitsijän kanssa tehdään hallituksen hyväksymän mallin mukainen osakemerkintäsopimus. Hallituksella (tai toimitusjohtajalla hallituksen ohjeiden mukaisesti) on oikeus tehdä malliin tarpeelliseksi katsomiaan vähäisiä muutoksia, korjauksia ja tarkennuksia.
8. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan huolehtimaan osakeanteihin liittyvistä rekisteröinti- ja muista toimenpiteistä.
9. Valtuutuspäätös suunnattujen osakeantien tekemiseen on voimassa toistaiseksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 1.9.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.