Viran perustaminen, palvelukeskusliikelaitos, talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtaja

HEL 2021-008784
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 577 §

Yksikönjohtajan viran perustaminen Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2021 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikköön yksikönjohtajan viran 1.9.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 10.6.2021 perustaa 1.9.2021 alkaen osastotasoisen talous- ja hallintoyksikön, joka vastaa palvelukeskusliikelaitoksen tukipalveluista palvelukeskusliikelaitoksen toimintasäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla. Samassa yhteydessä johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle osastotasoisen talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan viran perustamista 1.9.2021 alkaen.

Talous- ja hallintoyksikön tuottamat palvelut tukevat liikelaitoksen ydintoimintoa, palvelujen tuottamista Helsingin kaupungin toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille sekä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. Yksikkö varmistaa oman vastuualueensa osalta myös liikelaitoksen toimintojen sujuvuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sekä tukee laadukkaiden palvelujen tuottamista asiakkaille.

Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtaja vastaa muun muassa liikelaitoksen tukipalveluista ja liikelaitoksen keskitetyistä julkisista hankinnoista.

Perustettavaksi esitettävässä tehtävässä edellytetään virkasuhdetta, koska tehtäviin sisältyy edellä mainitulla tavalla julkisen vallan käyttöä.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mukaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmä).

Perustettavaksi esitetyn viran palkaksi on päätetty 6 670,00 euroa (Hay-luokka 20).

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu rahoitus palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetissa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää viran perustamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 27132

jaana.bruce@hel.fi