Osallistuvan budjetoinnin valmistuneiden hankkeiden toteaminen

HEL 2021-008817
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 36

Osallistuvan budjetoinnin eräiden hankkeiden valmistumisen toteaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja toteaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin eräiden hankkeiden valmistumisen äänestysvuodelta 2019 liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 (§ 500), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että investointimenoihin.

Määrärahoja seurataan sekä toimialoilla, osallisuus ja neuvonta - yksikössä että taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Ensimmäiset osallistuvan budjetoinnin 44 hanketta käynnistettiin toteutukseen vuonna 2020. Pääosa hankkeista jatkui vuoden 2021 puolella. Valmistuneet hankkeet toteumatietoineen on eritelty liitteessä 1. Kuusi hanketta valmistui vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana on 8.7.2021 mennessä valmistunut seitsemän hanketta. Edelleen käynnissä olevat hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Päätös tullut nähtäväksi 01.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Osallistuvan budjetoinnin valmiit hankkeet äänestyskierroksella 2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.