Sopimusmuutos, osakassopimus ja yhtiöjärjestys, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2021-008922
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 88 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A.

Konsernijaosto päätti hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen mukaisena.

B.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään

 • kohdan A mukaisen osakassopimuksen yhtiön osalta,
 • yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteen mukaisena luonnoksena,
 • hallituskokoonpanon toteamisen uuden yhtiöjärjestyksen mukaisena, sekä
 • muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 56,40 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Osakassopimuksen muutokset

Yhtiön osakassopimusta on viimeksi päivitetty vuonna 2014. Yhtiö ja osakkaat ovat tunnistaneet tarpeen päivittää osakassopimusta vastaamaan paremmin kaikkien osapuolten tulevaisuuden palvelutarpeita ja olosuhteita huomioiden myös pyrkimyksen hallituskokoonpanon tiivistämiseen. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisessä on huomioitu yhtiön uusi omistajastrategia (kaupunginhallitus 22.3.2021, § 209).

Osakassopimusta esitetään nyt päivitettäväksi olennaisilta osin seuraavasti:

 • Kaikki omistajat (myös pääomistajien konserniyhteisöt) ja yhtiö tulevat osakassopimuksen osapuoliksi
 • Tarkoituksena on, että yhtiön omistuspohjaa voidaan laajentaa sidosyksikköasema säilyttäen, jos se katsotaan perustelluksi
 • Hallituksen kokoonpanoa täsmennetään niin, että hallituksen jäsenmääräksi sovitaan 9 nykyisen 10 sijaan ja että varajäsenistä luovutaan. Päivitetyn sopimuksen mukaan Helsinki nimeää 5 jäsenen sijaan 4 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi. Espoo ja Vantaa nimeävät molemmat 2 jäsentä entiseen tapaan ja yksi jäsen nimetään muiden osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan toimesta. Osakkaat sitoutuvat lisäksi tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on kuntalain mukaisesti yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
 • Yhtiön sidosyksikköasemaa tukemaan osakassopimuksessa sovitaan omistajakokouksesta, joka korvaa neuvottelukunnan yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelimenä. Omistajakokous on riippumaton yhtiöstä, se ei ole yhtiön toimielin eikä tee yhtiötä tai osakkaita sitovia päätöksiä. Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki yhtiön osakkeenomistajat. Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • Omistajakokouksen tarkoituksena on seurata yhtiön omistajastrategian toteutumista sekä käsitellä ja muodostaa osakkeenomistajien näkemystä yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen mahdollista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiön strategian kehittäminen ja päivittäminen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka edellyttävät osakkeenomistajien yhteistä valmistelua ja linjauksia sekä osakkeenomistajien kulloinkin käsiteltäväksi nostamat asiat.
 • Osakassopimuksessa sovitaan omistajakokouksen lisäksi, että
   • Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan yhtiön hallituksen nimeämiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista yhtiön päivitetyn osakassopimuksen mukaisten toimintamallien vakiintumisen jälkeen viimeistään vuoden 2023 aikana tai jo aikaisemmin, jos yhtiön omistuspohja muuttuu olennaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon käynnissä olevan uudistuksen johdosta.
   • Osakkaat pyrkivät keskittämään tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman vuokrausta koskevat ostonsa yhtiöön. Yhtiön ja osakkaiden välillä solmitaan palvelusopimukset, joissa määritellään tarkemmin yhtiön palvelujen sisältö ja ehdot.
   • Lisäksi sopimuksessa määrätään, että osakkaat eivät saa harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa sekä osakkaita koskevista rajoitteista osakkeiden myymiseen ja panttaamiseen.

   Osakassopimusluonnos on liitteenä 1.

   Yhtiöjärjestysmuutos

   Osakassopimuksen muuttamisen yhteydessä on tarpeen myös päivittää yhtiön yhtiöjärjestystä, jossa tullaan samalla huomioimaan yhtiön velvollisuus noudattaa kaupungin tytäryhteisönä Helsingin kaupungin konserniohjetta.

   Yhtiöjärjestysluonnos ohessa liitteenä 2.

   Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tuleva yhtiökokous

   Omistajien hyväksyttyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n uuden osakassopimuksen järjestetään yhtiökokous, jossa käsitellään osakassopimusmuutokset liitteen mukaisina yhtiön puolelta sekä hyväksytään päivitetty yhtiöjärjestys liitteen mukaisena luonnoksena.

   Yhtiökokouksessa päätetään myös hallituskokoonpano päivitetyn yhtiöjärjestyksen mukaisena. Näin ollen hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän jäsentä ja nykyiset varajäsenet eivät jatka hallituksessa hallituskokoonpanon pysyessä muutoin ennallaan.

   Lopuksi

   Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

   Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysmuutokset on valmisteltu suurimpien osakkeenomistajien edustajien kesken sekä käyty läpi omistajien kokouksessa kesäkuussa 2021.

   Muutosehdotukset ovat perusteltuja ja vastaavat yhtiön toiminnan sekä osakkaiden yhteistyön ja palveluostojen kehittämisen suuntaa.

   Sulje

   Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

   OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

   Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

   Oikaisuvaatimusoikeus

   Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

   • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
   • kunnan jäsen.
   Oikaisuvaatimusaika

   Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

   Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

   Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

   Oikaisuvaatimusviranomainen

   Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

   Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

   Sähköpostiosoite:
   Postiosoite:
   PL 10
    
   00099 HELSINGIN KAUPUNKI
   Faksinumero:
   (09) 655 783
   Käyntiosoite:
   Pohjoisesplanadi 11-13
   Puhelinnumero:
   (09) 310 13700 (Yleishallinto)

   Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

   Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

   Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

   Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

   • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
   • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • oikaisuvaatimuksen tekijä
   • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
   • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
   Pöytäkirja

   Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

   Sulje

   Esittelijä

   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna

   Lisätietojen antaja

   Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

   miia.aho@hel.fi

   Liitteet (pdf)

   1. Osakassopimusluonnos

   Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.