Nimeämispyyntö, luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2023-suunnitelman valmisteluun, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä HSL

HEL 2021-008992
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 616 §

Luottamushenkilöedustajien nimeäminen Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi seuraavat henkilöt osallistumaan Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevään MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun:

 1. Risto Rautava
 2. Nina Suomalainen
 3. Amanda Pasanen
 4. Otso Kivekäs
 5. Eveliina Heinäluoma
 6. Mia Haglund
 7. Mika Raatikainen
 8. Silja Borgarsdóttir Sandelin

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pyytää 11.8.2021 kaupunginhallitusta nimeämään 31.8.2021 mennessä kahdeksan luottamushenkilöä, jotka osallistuvat Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevän MAL 2023 -suunnitelman laadintaan. Nimeämiselle on saatu lisäaikaa 13.9.2021 saakka.

MAL 2023 -suunnitelma on Helsingin seudun 14 kunnan ja Siuntion yhteinen, strateginen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2023–2060. Valmistuessaan se sisältää suunnitelman seudun maankäytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteista ja muista asuntopoliittisista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot sisältävän lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Siuntio on mukana vain liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden kanssa. Tässä työssä ovat mukana nyt nimettävien MAL-luottamushenkilöiden lisäksi MAL-suunnitelmasta päättävien toimielinten eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen HSYKin jäsenet, HSL:n hallituksen jäsenet sekä KUUMA-seudun eli pääkaupunkiseutua ympäröivien kuntien KUUMA-johtokunnan jäsenet. Nyt nimettävät luottamushenkilöt edustavat kaupunginhallituksessa edustettuina olevia poliittisia ryhmiä niiden voimasuhteiden mukaisesti.

Edellä mainittujen toimielinten luottamushenkilöiden lisäksi nyt nimettävillä luottamushenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2023 –suunnittelussa. He osallistuvat MAL 2023:n prosessiin eri tilaisuuksissa ja toimivat viestinvälittäjinä muiden kuntansa
luottamushenkilöiden suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

HSYK ja HSL:n hallitus hyväksyivät joulukuussa 2020 ja KUUMA-johtokunta maaliskuussa 2021 MAL 2023 -puiteohjelman, jonka pohjalta MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Syksyn 2021 aikana määritellään Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman visio ja tavoitteet, joita työstetään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöiden kanssa. Visiosta ja tavoitteista tehdään päätös syksyllä 2021, suunnitelmaluonnoksesta päätetään syksyllä 2022 ja suunnitelma hyväksytään keväällä 2023. Suunnitelman pohjalta neuvotellaan valtion kanssa seuraava MAL-sopimus. Lisätietoa suunnitelmasta löytyy sivuilta www.hsl.fi/hsl/mal/mal-2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ensimmäinen MAL-luottamushenkilöille tarkoitettu vuorovaikutustilaisuus on tiivis, etäyhteyksillä toteutettava infotilaisuus, joka pidetään torstaina 23.9.2021. MAL 2023 -suunnitelman visiosta ja tavoitteista järjestetään yhteinen työstötilaisuus torstaina 7.10.2021.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 11.8.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.