Luottamushenkilöiden nimeäminen ohjausryhmään, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan osallistuminen PKS-ohjausryhmän toimintaan

HEL 2021-008997
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 71 §

Puheenjohtajan osallistuminen pääkaupunkiseudun tarkastustoimien ohjausryhmän toimintaan

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan osallistumaan pääkaupunkiseudun tarkastustoimien ohjausryhmän toimintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tarkastuslautakunnat ovat tehneet jo pitkään verkostomaista yhteistyötä järjestäen yhteisiä koulutuksia ja suorittaen yhteisarviointeja. Yhteistyötä on vuodesta 2009 lähtien ohjannut tarkastuslautakuntien puheenjohtajista muodostettu ohjausryhmä. Viime vuosina ohjausryhmän jäseniä ovat olleet Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan ja HUS:n tarkastuslautakunnan puheenjohtajat. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia yhteistyötä koordinoivana tahona. Varsinainen päätösvalta on kaupunkien ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnilla. Ohjausryhmä sopii menettelytavoistaan aina valtuustokausittain.

Helsingin tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyy pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastustoimien yhteinen iäkkäiden potilaiden päivystyspalvelujen käyttöä käsittelevä arviointi. Vuoden 2021 yhteistyötä koordinoi vuorotteluperiaatteen mukaisesti Helsingin kaupungin tarkastustoimi ja ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi