Vuokraus, lisävuokra, Etelä-Haagan kirjasto, Isonnevantie 16 B, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-009005
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 35

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 13.8.2021, § 27, Lisävuokra, Etelä-Haagan kirjasto, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hallintokulun osalta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 13.8.2021 § 27 Etelä-Haagan kirjaston lisävuokran perimisestä, kaupunkiympäristön toimialan perimän hallintokulun osalta.

Yksikön päällikkö päätti, että hallintokulua ei peritä sopimukselta 211023385. Vuokrasopimuksessa hallintokulu 0,50 euroa/m2/kk on jo vuokrasopimuksessa mukana, osana ylläpitovuokraa.

Hyvitetään jo maksetut kaupunkiympäristön toimialan perimät hallintokulut kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle.

Muilta osin yksikön päällikön päätös 13.8.2021 § 27 säilyy ennallaan.

Päätöksen perustelut

Kohteeseen 1591, Etelä-Haagan kirjasto, tehtiin vuokralaisen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esittämät toiminnalliset palvelualueen muutostyöt (hanke 2821P41185), jotka valmistuivat 31.1.2021.

Toiminnalliset muutostyöt tehtiin vuokravaikutteisena, joka tuo vuokralaiselle 10 vuoden ajalle maksettavaksi lisävuokran.

Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu on jo vuokrasopimuksessa mukana, osana ylläpitovuokraa. Sitä ei erikseen lisätä vuokrasopimukselle.

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö